تعیین بی هنجاری های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای معدن سرب و روی سنگل شمال خمین با استفاده از روش شاخص سینگولاریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اراک، اراک

چکیده

منطقه چنار از شهرستان خمین واقع در زون تکتونیکی سنندج-سیرجان و در کمربند متالوژنیکی ملایر-اصفهان دارای کانی­زایی Pb,Zn,Ba,Ag بوده که مجموعه­ای از کانی­های ثانویه نظیر کوارتز، هماتیت، لیمونیت، کلسیت و مالاکیت را نیز به همراه دارد. در بررسی ژئوشیمیایی از رسوبات آبراهه­ای، با برداشت 127 نمونه و تعیین 14 عنصر نظیر As Ba, ,Ca, Ce, K , Mn, Pb, S, Sr Th, U, W, Zn, و Zr   بی­هنجاری­ها به دو روش لپیلیته و شاخص سینگولاریتی تعیین گردید. با توجه به نقشه­های بی­هنجاری تهیه شده، عیار اکثر عناصر به روش لپیلیته در حد زمینه بوده و مناطق بی­هنجاری تنها در مناطق محدودی از منطقه دیده می­شوند. در نقشه­های حاصل از روش سینگولاریتی، بی­هنجاری­های پنهان بهتر شناسایی شده و انطباق خوبی بین بی­هنجاری­های موجود و موقعیت فعلی معدن سرب و روی سنگل در منطقه وجود دارد. غنی­شدگی عناصری چون  As, Ba Ca, Ce, K , Mn, Pb, S, Sr, Th, U, W, Zn, و Zr  به روش شاخص سینگولاریتی در منطقه دیده می­شود. هم­چنین در این بررسی، دو منطقه دارای بی هنجاری به عنوان هدف اکتشافی آتی شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of geochemical anomalies of stream sediments in Pb-Zn Songol mine of north Khomein by using Singularity index mapping

نویسندگان [English]

  • Feridin Ghadimi
  • Zahra ghadimi
  • Mohammad Ghomi
Arak university and Technology
چکیده [English]

The Chenar area of Khomein is located in the Sanandaj-Sirjan tectonic zone and in the Malayer-Isfahan metallogenic belt.This region has the mineralization of Pb, Zn, Ba, Ag and secondary mineralization such as quartz, hematite, limonite, calcite and malachite. In a geochemical study of drainage sediments, we were taken 127 samples and were analyzed 14 elements such as As Ba, Ca, Ce, K, Mn, Pb, S, Sr Th, U, W, Zn, and Zr and anomaly was determined by Lopiliteh and the singularity index method., The majority of elements are in the background according to anomalous maps by Lopiliteh method and the anomalies are seen only in limited areas of the region. The hidden anomalies are better identified in the maps of singularity index method and there is a good relationship between the derived anomalies and the position of the Sangol Pb-Zn mine in the region. The enrichment of elements such as As, Ba, Ca, Ce, K, Mn, Pb, S, Sr, Th, U, W, Zn, and Zr is shown by the singularity index method in the region. In this study, two districts with anomaly were identified as the future exploratory target.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Singularity Index Mapping
  • Lopiliteh method
  • Stream sediment
  • Khomein
[1] سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور (1386) نقشه زمین­شناسی  1:100000 محلات.
[2] قدیمی، ز (1394) استفاده از روش سینگولاریتی در تعیین آنومالی­های ژئوشیمیایی منطقه خمین به کمک داده­هـای رسـوبات آبـراهـه­ای، پایان‌نامـه دوره کارشناسی­ارشد، مهندسی معدن گرایش اکتشاف.
[3]    مدنی، ح (1390) مبانی اکتشاف مواد معدنی (جلد اول)، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر.
[4]              Cheng, Q )2007( Mapping singularities with stream sediment geochemical data for prediction of undiscovered mineral deposits in Gejiu, Yunnan Province, China, Ore Geology Reviews, no. 32, pp. 314 – 324.
[5]              Cheng, Q., Agterberg,F. P (2009) Singularity analysis of ore-mineral and toxic trace elements in stream sediments, Computers & Geosciences, No. 35, pp. 234–244.
[6]              Cheng,Q., Zhao, P (2011) Singularity theories and methods for characterizing mineralization processes and mapping geo-anomalies for mineral deposit prediction, GEOSCIENCE FRONTIERS (China University of Geosciences (Beijing)), No 2(1), pp 67 – 79.
[7]              Liu,Y., Cheng, Q., Xia,Q.& Wang. X (2014) Identification of REE mineralization-related geochemical anomalies using fractal/multifractal methods in the Nanling belt, South China, Environment Earth Science 72(12),5159-5169.
[8]              Zhao, J., Zuo,R., Chen,S., Kreuzer,O.P (2014) Application of the tectono-geochemistry method to mineral prospectivity mapping: a case study of the Gaosong tin-polymetallic deposit, Gejiu district, SW China, Ore Geology Reviews71,719-734.
[9]              Zuo, R., Cheng, Q., Agterberg, F.P., Xia,Q )2009( Application of singularity mapping technique to identify local anomalies using stream sediment geochemical data, a case study from Gangdese, Tibet, western China, Journal of Geochemical Exploration, vol. 101, pp. 225–235.
[10]Zuo,R., Wang,J., Chen,G., Yang. M (2014) Identification of weak anomalies: A multifractal perspective, Journal of Geochemical Exploration148.12-24.
[11]Zuo, R., Xia, Q. & Zhang, D (2013) A comparison study of the C–A and S–A models with singularity analysis to identify geochemi[al anomalies in covered areas, Applied Geochemistry, N. 33, PP. 165–172.