تحلیل حوضه رسوبی توالی پرموتریاس با نگرشی بر ریزرخساره‌ها در ناحیه شورجستان استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه صنعتی اراک، اراک

2 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران

چکیده

در این مطالعه که بر اساس برداشت قریب به 170 نمونه آهکی و آواری از 5 برش چینه­شناسی از ناحیه شورجستان در بخش شمالی استان فارس انجام شده است، سازندهای آباده، همبست و نهشـته‌های معادل سازند الیکا مورد بررسـی قـرار گرفـته­اند. در برش­های چینه­شناسی انتخابی، ضخامت کلی نهشته­های سازند آباده از 312-25 متر، ضخامت کلی نهشته­های سازند همبست 32-23 متر و ضخامت کلی نهشته­های معادل سازند الیکا به طور متوسط 39 متر می­باشد.  بررسی ریزرخساره‌های ناحیه شورجستان نشان می‌دهد که رسوبات سازندهای مذکور در یک رمپ کربناته نهشته شده‌اند که شامل نواحی جزرومدی، لاگون، پشته­های زیر دریایی و دریای باز می‌باشد. هم­چنین عدم وجود رخساره‌های ریفی و میکروفاسیس‌های وابسته مانند رخـساره‌های رودستون یا فلوتـستون در برش‌های چینه­شناسی مورد مطالعه نشان می‌دهد این رمپ یک رمپ هموکلینال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sedimentary basin analysis of Permo-Triassic sequence with a view to microfaciesesin the Shurjestan region at Fars province

نویسندگان [English]

  • M. Yousefi Rad 1
  • H. Noroozpour 2
چکیده [English]

In this study, based on nearly 170 limestone and clastic samples from 5 stratigraphic sections at Shurjestan area in the northern part of the Fars province, Abade, Hambast, formations and deposits Equivalent of Elika Formation have been studied.In selective stratigraphic sections overall thickness of Abade Formation is 25 -312 m, Hambast Formation is 23 – 32m, and thickness of Elika Formation in average is 29 m.Microfacies study of Shurjestan area shows that these formation sediments have been deposited in a carbonate ramp that incloud Tidal flat, lagoon, shoal and open marine In the studied stratigraphic sections lack of reef facies and microfacieses affiliate like roadstone floatstone, show this ramp is a homoclinal ramp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • microfacies
  • sedimentary environment
  • Permo-Triassic
  • Shurjestan
[1] باغبانی، د (1369) بیواستراتیگرافی رسوبات پرمین حوضه زاگرس. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، 145ص.
[2] باغبانی، د (1372) بیوستراتیگرافی فرامینیفرهای رسوبات پرمین حوضه زاگرس، جنوب­غربی ایران. گزارش شماره 1796، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، جلد 1و2.
[3] پرتو آذر، ح (1374) سیستم پرمین در ایران. سازمان زمین‌شناسی کشور، طرح تدوین کتاب، شماره 22، 340 صفحه.
[4]              Dunham, R. J (1962) Classification of  Carbonate  Rocks  according  texture . In: W. E Ham (ed.), A symposium: Am., Assoc. petroleum Geologists Mem, 1, pp.108-121.
[5]              Elliot, G.F (1991) Dasycladalean Algae of Palaeozoic and Mesozoic. In: Riding, R., 1991. Calcareous Algae and Stromatolites, Springer-Verlag, New York, pp. 125-130.
[6]              Embry, A.F. & Clovan, E.J (1973) A late Devonian reef tract on northeastern Banks Island, Northwest Territories. Bull. of Canadian Petroleum Geology, V. 19, pp. 730-781.
[7]              Flugel, E (2010) Microfacies of Carbonate Rocks: analysis, interpretation and application. Springer, Berlin Heidelberg, New York, 984 p.
[8]              Lasemi, Y (1995) Platform carbonates of the Upper Jurassic Mozduran Formation in the Koept Dagh Basin, NE Iran- facies, Paleoenvironments and sequences. Journal of Sedimentary Geology 99, pp. 151-164.
[9]              Miall, A (2000) Principles of sedimentary basin analysis. 3rd edition. Springer-Verlag, New York, P. 668.
[10]Sarg, J.F (2001) The sequence stratigraphy, Sedimentology and economic important of evaporate-carbonate transitions: a review. Sedimentary Geology, 140: 9-42.
[11]Taraz, H (1969) Permo-Triassic section in central Iran. Am. Assoc. Pet. Geol. Bull.53, pp. 688-693.
[12]Taraz, H (1974) Geology of the surmaq-Deh Bid Area, Abadeh Region, Central Iran. Report. Geol. Surv. Iran. V. 37, pp. 1-148.
[13]Teichert, C., Kummel, B. & Sweet, W (1973) Permian–Triassic strata, kuh-e-Ali Bashi, northwestern Iran. Bull. Mus. Com. Zool., 145 (8), pp. 359 – 472.
[14]Wilson, J. L (1975) Carbonate facies in Geologic History. Springer- Verlag, New York, P. 471.