زیست چینه نگاری سازند گورپی در برش تاقدیس زنگول و مقایسه آن با برش کوه سیاه، برش عسلویه و چاه ایوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

چکیده

به منظور مطالعه زیست­چینه­نگاری و تعیین دقیق عمق دیرینه سازند گورپی در تاقدیس زنگول در جنوب باخترخرم­آباد یک برش انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. طی این مطالعات، ضمن شناسایی 35 گونه متعلق به 15 جنس از روزنبران شناور، 8 زون زیستی شناسایی و گزارش گردید. زون­های زیستی شناسایی شده شامل:
1) Dicarinella asymetrica Taxon Range Zone, 2) Globotruncanita elevata Partial RangeZone, 3) Globotruncana ventricosa Interval Zone, 4) Radotruncana calcarata Taxon RangeZone, 5) Globotruncanella havanensis Partial RangeZone, 6) Globotruncana aegyptica IntervalZone,7) Gansserina gansseri Interval Zone, 8) Contusotruncana contusa Interval Zone
می­باشد. براساس گسترش و فراوانی روزنبران شناور و زون­های زیستی معرفی شده، سن سازند گورپی سانتونین پسین تا ماستریشتین پسین معرفی شده است. مطالعه گروه­های مورفوتایپ روزنبران شناور، نشان­دهنده افزایش عمق رسوب­گذاری سازند گورپی از پایین تا بالایی سازند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microbiostratigraphy of Gurpi Formation at Zangol Anticline and comparison with the Kohe Siya section, Assaluyeh section and Ivan well

نویسندگان [English]

  • I. Maghfouri Moghaddam
  • G. Darabi
  • Z. Solghi
چکیده [English]

In order to determine the accurate microbiostratigraphy and bathymetery conditions of the Gurpi Formation, one stratigraphic section was studied at the Zangol anticline (SW of Khorramabad). On the basis of the recognized foraminifera, the age of the Gurpi Formation in the studied section is assigned to the Late Santonian to Middle – Late Maastrichtian In this study 35 species belonging to 15 genera of Planktonic foraminifera were idientified that result in determination of 8 biozone were reported as follows: Dicarinella asymetrica Zone, Globotruncanita elevata Zone, Globotruncana ventricosa Zone, Radotruncana calcarata Zone, Globotruncanella havanensis Zone, Globotruncana aegyptica Zone, Gansserina gansseri Zone, Contusotruncana contusa Zone. Study of the morphotype groups of Planktonic foraminifera represents an increase in depth marine condition for deposition of the Gurpi Formation less than 50 meters to more than 100 meters at the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gurpi Formation
  • Biostratigraphy
  • Zangol anticline
  • Planktonic foraminifera
  • Masstrichtian
[1] دارابی˓ ق (1390) لیتوستراتیگرافی و بایوستراتیگرافی سازند گورپی در میدان نفتی مارون˓ رساله کارشناسی ارشد چینه­شناسی و فسیل­شناسی˓ دانشگاه شهید بهشتی˓ 111 ص.
[2] دانـشیان، ج.، فضلی˓ل.˓ باغبانی˓ د (1389) زیست چینه­نگاری روزنبران رسوبات سازندهای گورپی و تاربور در شـمال خـاوری جهرم، پژوهـش­های چیـنه­نگاری و رسوب­شناسی، شماره 38، 102 ـ89 ص.
[3] حسینی­فلاح˓ ب (1385) لیتوستراتیگرافی و نانوستراتیگرافی سازند گورپی در برش تاقدیس کوه منگشت و برش تاقدیس کمنستان (منطقه ایذه)˓ رساله کارشناسی­ارشد چینه­شناسی و فسیل­شناسی˓ دانشگاه شهید بهشتی˓194 ص.
[4] کاملی˓ ا (1383) زیست­چینه­نگاری سازند گورپی در ناحیه لالی(خوزستان)˓ رساله کارشناسی­ارشد˓ دانشگاه اصفهان˓ 126 ص.
[5] گروئی˓ ز (1384) چینه­شناسی بخش آهکی منصوری در سازند گورپی و تعیین وابستگی این بخش به یکی از سازندهای تاربور یا طیارات˓ رساله کارشنـاسی­ارشـد چینه­شناسی و فسیل­شناسی˓ دانشگاه تبریز ˓113 ص.
[6] مهدویان راد˓ا (1388) لیتوستراتیگرافی و بایوستراتیگرافی سازند گورپی در تاقدیس کمنستان (شمال­غرب ایده) و مقایسه آن با مقطع تیپ (در شمال لالی)˓ رساله کارشناسی­ارشد˓ دانشگاه شهید بهشتی˓ 157 ص.
[7] همتی نسب˓ م.˓ قاسمی­نژاد˓ا.˓ درویش­زاده˓ ب (1387) تعیین عمق دیرینه­ی سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک˓ مجله علوم دانشگاه تهران˓ 34(1)˓ 173- 157ص.
[8]              Alavi, M (2004) Regional stratigraphy of the Zagros Fold – Thrust belt of Iran and its Proforeland evolution, American Journal of science, V. 304, 1-20 p.
[9]              B´e, A. W. H (1977) An ecological, zoogeographic and taxonomic review of Recent Planktonic foraminifera. In: Ramsey, A. T. S., Ed., Oceanic micropaleontology, 1;1-100. London: Academic Press.
[10]Caron, M (1985) Cretaceous planktonic foraminifera; I: Bolli, H. M., Saunders, J. B., Perch Nielsen, K.(Editors). Plankton Stratigraphy; Cambridge University Press, Cambridge, 86.
[11]Fereydoonpour, M., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A (2014) Biostratigraphy and Sequence Stratigraphy of Gurpi Formation at Deh Dasht Atea, Zagros Basin, SW IRAN. Acta Geologica Sinica (English Edition), 6
[12]Hart, B. M., and Baily, H. W (1979) The distribution of the Planktonic foraminiferidae in the Mid- Cretaceous of new Europe, Aspekt, der kriede, IUGS. Series, 6: 527-542 .
[13]James, G. A., and Wynd, J. G (1965) Stratigraphic nomenclature of the Iranian oil consortium Agreement Area. American Association of Petroleum Geologists, Bulletin, 49; 2182- 2245.
[14]Keller, G (2002) Extinction, Survivorship and Evolution of Planktonic Foraminifera across the Cretaceous /Tertiary Boundar at E1 Kef, Tunisia,49-83.
[15]Liewellyn, P. G (1974) Geological map of Ilam- Kuh Dast, 1:250 000.
[16]Permoli Silva, I., and Verga, D (2004) Practial Manual of Cretaceous Planktonic foraminifera, International school on Planktonic foraminifera, University of Perugia, 283.
[17]Sliter, W (1989) Biostratigraphic Zonation for Cretaceous Planktonic Foraminifera examind in the section.journal of foraminiferal Research 19: 1-19.
[18]Vaziri-Moghaddm, H. (2002) Biostratigraphic study of the Ilam and Gurpi Formation based on planktonik foraminifera in SE(Iran).Journal of scences, Islamic Republicof Iran,13: 339-356.
[19]Wynd, J.G (1965) Biofacies of the Iranian Oil Consortium Agreement Area, Report No.1082.