دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-97