استفاده از مورفوتایپ های فرامینیفرهای بنتیک و پالینوفاسیس به منظور تعیین میزان نسبی اکسیژن و مواد غذایی پالئوسن زیرین، برش زیارت کلا، البرز مرکزی


عنوان مقاله [English]

Using benthic foraminifera morphotype and Palynofacies in order to determine relative oxygen and productivy of the Lower Paleocene Ziarat-kola section, Central Alborz