شناسایی خاستگاه نهشته های پلیستوسن پسین جنوب دشت گانگ (شمال هند) با بهره گیری از کانی های رسی


عنوان مقاله [English]

Investigation of depositional provenance of Late Pleistocene sediments in southern Ganga plain using clay minerals