ترمو-بارومتری توده گرانودیوریتی مجموعه گرانیتوئیدی قروه (جنوب شرقی استان کردستان)


عنوان مقاله [English]

Thermo-barometery of the granodiorite intrusion of the Qorveh granitoid complex (SE Kurdistan Province)