طبقه بندی کیفی منابع آب دشت چهاردولی(همدان وکردستان) برای مصارف مختلف با استفاده از داده های هیدروژئوشیمی


عنوان مقاله [English]

Qualitative classification of Chardoly plain (Hamadan and Kurdistan) water resources for various applications using hydrogeochemical data