دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، دی 1401، صفحه 1-223 
بررسی اثر نوسانات سطح آبخوان لنجانات بر دبی رودخانه زاینده رود

صفحه 15-27

10.22084/nfag.2021.24628.1476

عبداله طاهری تیزرو؛ پورشاد اعتزازی؛ صفر معروفی؛ روژین فصیحی


تحلیل چندمتغیره کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از توابع مفصل ارشمیدسی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد)

صفحه 139-153

10.22084/nfag.2021.24951.1483

وحید بیرجندی؛ سیدحسن طباطبائی 1؛ رضا مستوری؛ حسین مظاهری؛ رسول میرعباسی نجف آبادی