بررسی اثر نوسانات سطح آبخوان لنجانات بر دبی رودخانه زاینده رود

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 استاد تمام گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

4 مهندسی آب دانشکده کشاورزی همدان

چکیده

شبیه‌سازی عددی جریان آب‌های زیرزمینی به دلیل تخمین پارامترهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی ابزاری مهم برای مدیریت منابع آب آبخوان‌ها می‌باشد. در این تحقیق نتایج حاصل از یک مدل ریاضی شبیه‌سازی جریان آب‌های زیرزمینی در آبخوان دشت لنجانات واقع در استان اصفهان بررسی گردید. برای انجام این کار از کد عددی MODFLOW-2000 که در قالب نرم افزار مدل‌سازی آب‌های زیرزمینی (GMS) قرار گرفته است، استفاده شد. سپس MODFLOW برای شبیه‌سازی جریان مورد استفاده قرار گرفت. پس از شبیه‌سازی اولیه جریان، مدل با استفاده از سعی و خطا و روش تخمین پارامتر و اطلاعات تراز آب چاه‌های منطقه برای حالت پایدار و ناپایدار واسنجی گردید. نتایج حاصل از واسنجی مدل در حالت پایدار برای سال 1374 مقادیر ریشه مربع میانگین خطا، میانگین خطای مطلق و میانگین خطا به ترتیب 41/17، 22/15 و 6/0- متر بدست آمد و واسنجی مدل در حالت جریان ناپایدار برای فواصل سال‌های 1374 تا 1391 با روش سعی و خطا برای رسیدن به بهترین نتیجه میان تراز مشاهده شده روزانه و تراز محاسبه شده انجام شد. مقادیر ریشه مربع میانگین خطا و میانگین خطا به ترتیب با مقادیری برابر با 29/26 و 43/8- متر نشان دهنده دقت نسبتاً خوب مدل می‌باشد. بعد از انجام واسنجی مقدار تغذیه 000321/0 متر در روز بدست آمد که این مقدار 98/1 برابر مقدار تغذیه ورودی برای مدل می‌باشد. مقدار هدایت هیدرولیکی افقی لایه‌های ماسه،سلیت و ماسه، شن نیز به ترتیب 57/28 و 4/40 متر در روز بدست آمد. نتایج بررسی نوسانات دبی رودخانه و تراز آب چاه‌های منطقه نشان می‌دهد که تغییرات تراز آب‌های زیرزمینی بر دبی رودخانه زاینده رود تأثیر گذار می‌باشند. پیش‌بینی تراز سطح آب‌زیرزمینی در 15 سال آینده نشان می‌دهد که سطح آب‌های زیرزمینی در منطقه بشدت کاهش می‌یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of water level fluctuations in Lenjanat aquifer on Zayandrood river discharge

نویسندگان [English]

 • Abdollah Taheri Tizro 1
 • pourshad Etezazy 2
 • Safar Marofy 3
 • Rojin Fasihi 4
1 Dept. water Engineering, college of Agriculture BASU, Hamedan, Iran
2 1کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
3 Dept. of water Engineering, Hamedan
4 Dept of water Engineering
چکیده [English]

Numerical simulation of groundwater flow is an important tool for managing aquifers. In this research, the results of a mathematical model simulating groundwater flow in the aquifer of Lenjanat plain located in Isfahan province were investigated. The numerical code MODFLOW-2000, which is in the form of groundwater modeling software (GMS), was used. After collecting the required information (geological, hydrological, hydrogeological and topographic maps), first a three-dimensional hydrogeological model of the plain was prepared using log wells and elevation information of the surface layer of the plain, and then MODFLOW for similar Flow construction was used. After the initial flow simulation, the model was calibrated using trial and error and parameter estimation method and water level information of wells in the region for stable and unstable state. The results of steady-state model calibration for 1995 Square root mean values of mean error, mean absolute error and mean error were 17.41, 15.22 and -0.6 m, respectively, The years 1995 to 2012 were done by trial and error method to achieve the best result between the observed daily balance and the calculated balance. The square root values of mean error and mean error with values equal to 26.29 and 8.43 m, respectively, indicate the relatively good accuracy of the model. After calibration, the amount of feed was 0.300321 m per day, which is 1.98 times the amount of input feed for the model. The amount of horizontal hydraulic conductivity of sand, silt and sand, sand layers was 28.57 and 40.4 meters per day, respectively. The results of fluctuations in river discharge and water level of wells in the region show that changes in groundwater level affect the discharge of Zayandehrud River. Groundwater level forecasts for the next 15 years show that groundwater levels in the region are declining sharply.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Groundwater Flow
 • MODFLOW
 • GMS
 • Steady and transient states
 • Zayande Rud River discharge

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400
 • تاریخ دریافت: 01 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1400