دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-83