پالئواکولوژی سازند آبدراز در برش الگو براساس فرامینیفرها


عنوان مقاله [English]

Paleoecology of Abderaz Formation at type section based on foraminifera