زیست چینه نگاری و بررسی نقش گروه های مورفوتایپ فرامینیفرهای پلانکتونیک در تشخیص عمق رسوبگذاری سازند گورپی در کوه کورده


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy and study of the role of morphotype groups of planktonic foraminifera in palaeobathymetry of the Gurpi Formation in Lar area (Kuh - e - Kurdeh section)