تخمین چگالی خاک ها با کمک شبکه عصبی مصنوعی


عنوان مقاله [English]

Estimating Soils Density by Favor of Artificial Neural Network