مطالعه ژئوشیمی پروتولیت و تفسیر محیط تکتونیکی گرانولیت های فشار بالای شمال غرب سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The study of protolith geochemistry and tectonic setting interpretation of granulites from NW Sabzevar