دوره و شماره: دوره 17، شماره 33، تیر 1402، صفحه 1-229 
بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی در دشت فریمان-تربت‌جام

صفحه 114-137

10.22084/nfag.2022.25711.1505

سمیرا عظیمیان؛ گیتی فرقانی تهرانی؛ یوسف اختری؛ رحیم باقری