دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، آبان 1391، صفحه 1-112 
3. پروتولیت سنگ های دگرگونی منطقه جنوب تویسرکان

صفحه 29-45

علی اصغر سپاهی؛ حسین ترک؛ اشرف ترکیان