ارزیابی هیدروژئوشیمیائی منابع آب زیرزمینی در مناطق افیولیتی شمال- شمال غرب خوی و قره ضیاءالدین جهت شناسایی کیفیت آب ها و تعیین اثرات زیست محیطی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی شمال و شمال­غرب دشت خوی و نیمه جنوبی دشت قره­ضیاءالدین، که در مجاورت مجموعه افیولیتی خوی قرار گرفته­اند، از پارامترهای هدایت الکتریکی، کلسیم، کلرور، منیزیم، سدیم، سولفات، کربنات و بی­کربنات،  TDSو SAR حاصل از تجزیه شیمیایی آب زیرزمینی، استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده­های کیفیت شیمیایی آب 31 حلقه چاه که در دو دوره (اواخر مهر1389 و اواخر خرداد1390) برداشت شده است، توسط نمودارهای شولر، پایپر، ویلکوکس، دورو و نقشه­های هیدروژئوشیمیایی، انجام گردید. این بررسی­ها نشان داده است که اکثر منابع آب از نظر کشاورزی در طبقه C2S1و C3S1 قرار دارند. همچنین این بررسی­ها، کیفیت خوب تا متوسطی را برای مصارف کشاورزی نشان داد. علاوه بر این، کیفیت آب برای شرب در این دشت، در نمودار شولر و بر اساس میزان سختی تقریباً مناسب می­باشد. کیفیت آب از لحاظ مصارف صنعتی در کلیه نقاط نیمه جنوبی دشت قره­ضیاءالدین خاصیت خورندگی داشته و  در شمال و شمال­غرب دشت خوی علاوه بر خورندگی رسوب­گذار نیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydro-geochemistry assessment of groundwater resources in the ophiolitic areas from North-Northwest Khoy and Gharaziaoddin to identify water quality and environmental impacts

نویسندگان [English]

  • A. Fazlnia
  • F. Khodadadi
  • H. Pirkharrati