کلیدواژه‌ها = عناصر نادر خاکی
تعداد مقالات: 3
1. کانی شناسی عناصر نادر خاکی در فسفریت های معدن جیرود، البرز غربی

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1400، صفحه 39-54

10.22084/nfag.2020.21473.1416

محمد یزدی؛ میلاد نجفی؛ خالق خشنودی؛ مهرداد بهزادی


2. زمین شیمی عناصر نادر خاکی کانی فلوریت در کانسارهای فلوریت البرز مرکزی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1393، صفحه 58-70

قربان وهاب زاده؛ احمد خاکزاد؛ ایرج رساء؛ میر رضا موسوی