پی جویی و مطالعه ژئوشیمیایی سنگ ها و رسوبات آبرفتی در جنوب املش


عنوان مقاله [English]

Prospecting and geochemical studies of rocks and alluvial sediments south of Amlash