بررسی چینه نگاری سنگی، ویژگی های ریزرخساره ای و فرآیندهای دیاژنزی سازند آسماری (رخنمون‌ سرتنگ) در غرب پهنه لرستان، شمال ‌شرق ایلام

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، با تکیه بر مطالعات پتروگرافی 200 مقطع نازک، مشاهدات صحرایی، تغییرات ضخامتی لایه­های تشکیل دهنده، رنگ، جنس لایه­ها و اندازه رسوبات، 5 واحد سنگی (واحد 1 مشترک بین سازند پابده و آسماری) و 13 ریز رخساره رسوبی در برش سطح الارضی سرتنگ در سازند آسماری تشخیص داده شده است. بر اساس مطالعات زیست­چینه­نگاری، سن سازند آسماری الیگوسن- میوسن می­­باشد. تغییر تدریجی رخساره­ها، نبود نهشته­های توربیدایتی و کمربند ریفی، حکایت از نهشته شدن سازند آسماری در یک سکوی کربناته کم ژرفا به صورت تک شب (هموکلینال) دارد. نتایج حاصل از مطالعه سازند آسماری بیانگر این است که در بخش­های پایینی، بافت اغلب سنگ­ها از نوع سنگ­آهک­های وکستونی و پکستونی می­باشد. در بخش­های میانی، سنگ­آهک­های با بافت گرینستون، باندستون و فلوتستون- رودستون حاوی مرجان و جلبک­ها مشاهده می­­شوند. سنگ­آهک­های با بافت گرینستون، عمدتا در بخش بالایی سازند آسماری گسترش دارند. مهمترین فرآیندهای دیاژنتیکی حاکم بر سازند مورد مطالعه، آشفتگی زیستی، میکرایتی شدن، سیمانی شدن، تراکم فیزیکی و شیمیایی، انحلال، نوشکلی و دولومیتی شدن می­باشد. به طور کلی، رسوبات تشکیل­دهنده سازند آسماری در توالی مورد مطالعه، طیف گسترده­ای از فرآیندهای دیاژنزی مربوط به محیط­های مختلف (دریایی، متئوریک و تدفینی) را تجربه کرده است. تخلخل­های مشاهده شده عمدتاً از نوع درون دانه­ای، بین دانه­ای، قالبی، حفره­ای و تخلخل­های حاصل از شکستگی می­باشد. براسـاس انـدازه و شـکل بلورهـا، مرزهـای بلـوری و نحـوه تشـکیل، دو نـوع دولومیـت (دولومیکرواسپارایت و لوزی شکل) در سـازند آسـماری شناسـایی شـد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Lithostratigraphy, characteristics micrifacies and diagenetic processes of the Asmari Formation (Sartang section) in the West of Lorestan, North East of Ilam

نویسندگان [English]

  • S. H. Rahmanizadeh 1
  • M. Aleali 2
  • D. Jahani 3
  • N. Kohansal Ghadimvand 4
1 Ph. D. student, Dept., of Geology, Islamic Azad University (IAU), North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assist. Prof., Dept., of Geology, Islamic Azad University (IAU), Science and Research Branch Tehran, Iran
3 Assoc. Prof., Dept., of Geology, Islamic Azad University (IAU), North Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Assist. Prof., Dept., of Geology, Islamic Azad University (IAU), North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, based on petrographic studies, 200 thin sections, field observations, thick changes of the constituent layers, color, genus of the layers, and the size of the sediments, resulted in the identification of 5 units of rocks (unit 1 joint between the Pabdah and Asmari Formations) and 13 sedimentary micro-facies in the diametration of Asmari Formation (Sartang) have been identified. According to biostratigraphy studies, the Asmari Formation in the Sar Tang section is late Rupelian-Aquitanian in age. The gradual change of facies, the absence of turbidite deposits and the reef belt indicate the deposition of the Asmari structure on a shallow carbonate platform overnight (hemoclinical). The results in the study of Asmari Formation indicate that in the lower parts, the texture of most rocks is wackestone and packstone limestone. In the middle section, limestones with grainstone, boundstone and floatestone-rudstone textures containing corals and algae can be seen. Limestone with grainstone texture are mainly distributed in the upper part of the Asmari Formation, which has been significantly reduced due to extensive cementation, voids and porosity. According to the petrographic examination, the main diagenetic processes of the Asmari Formation are bioturbation, micritization, cementation, compaction, dissolution, neomorphism and dolomitization. Generally, sediments of Asmari Formation in the studied sequences have experienced a wide range of diagenetic processes related to different diagenetic environments (marine, meteoric and burial). The dissolution with corrosion and elimination in successions has caused the formation of dissolution porosities (such as intraparticle, inetrparticle, vuggy and moldic porosity). Dolomites are seen as shaped euhedral, rhombus and mosaics of the same size, dense and with subhedral and anhedral borders (dolomicrosprite and rhombus dolomite).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asmari Formation
  • Oligocene-Early Miocene
  • Microfacies
  • Diagenesis and Lorestan Zone
Adabi, M. H., and Asadi-Mehmandosti, E (2008) Microfacies and geochemistry of the Ilam Formation in the Tang-E Rashid area, Izeh, SW Iran, Journal of Asian Earth Sciences, 33: 267–277.
Adams, C. G., and Bourgeois, E (1967) Asmari biostratigraphy: Geological and Exploration Division, Iranian Oil Offshore Company Report, 1074, Unpublished.
Aleali, M., Rahimpour-Bonab, H., Moussavi-Harami, R., Jahani, D (2013) Environmental and sequence stratigraphy implications of anhydrite textures: a case from the Lower Triassic of the Central Persian Gulf. J Asian Earth Sci, 75: 110–125
Alsharhan, A. S., and Kendall, C. G. ST. C (2003) Holocene coastal carbonates and evaporites of the southern Arabian Gulf and their ancient analogues, Earth Science Review, 61: 191-243.
Amirshahkarami, M., Vaziri-Moghaddam, H., and Taheri, A (2007a) Sedimentary facies and sequence stratigraphy of the Asmari Formation at Chaman-Bolbol, Zagros basin, Iran: Journal of Asian Earth Sciences, 1-13.
Avarjani, Sh., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R., and Amiri-Bakhtiar, H (2015) Facies, depositional sequences, and biostratigraphy of the Oligo-Miocene Asmari Formation in Marun oilfield, North Dezful Embayment, Zagros Basin, SW Iran, Palaeoworld.
Bassi, D., Nebelsick, J. H (2010) Components, facies and ramps: redefining Upper Oligocene shallow water carbonates using coralline red algae and larger foraminifera (Venetian area, northeast Italy). Palaeogeograhy, 295: 258–280.
Beavington-Penney, S. J., Racey, A (2004) Ecology of extant nummulitids and other larger benthic foraminifera: applications in palaeoenvironmental analysis. Earth-Science Reviews, 67 (3-4): 219–265.
Bosence, D (2005) A genetic classification of carbonate platforms based on their basinal and tectonic settings in the Cenozoic. Sed. Geol, 175: 49–72.
Braga, J. C., Bassi, D., Piller, W (2010) Paleoenvironmental significance of Oligocene–Miocene coralline red algae — a review. Int. Assoc. Sedimentol., Spec. Publ, 42: 165–182.
Brandano, M., Frezza, V., Tomassetti, L., Pedley, M., Matteucci, R (2009) Facies analysis and palaeoenvironmental interpretation of the Late Oligocene Attard Member (Lower Coralline Limestone Formation), Malta. Sedimentology, 56 (4): 1138–1158.
Brandano, M., Morsilli, M., Vannucci, G., Parente, M., Bosellini, F., Mateu-Vicens, G (2010) Rhodolithrich lithofacies of the Porto Badisco Calcarenites (upper Chattian, Salento, southern Italy). Italian Journal of Geosciences, 129 (1): 119-131.
Brandano, M., Cornacchia, I., Raffi, I., Tomasseti, L (2016) The Oligocene–Miocene stratigraphic evolution of the Majella carbonate platform (Central Apennines, Italy). Sedimentary Geology, 333: 1–14.
Burchette, T. P., and Wright, V. P (1992) Carbonate ramp depositional systems, Sed. Geology, 79: 3-57.
Burley, S. D., Worden, R. H (2003) In Sandstone Diagenesis; Recent and, Ancient, Burley, S. D., Worden, R. H., Eds. Blackwell Publishing: Malden, MA, USA, 4: 3–44.
Busk, H. G., Mayo, H. T (1918) Some notes on the geology of the Persian Oilfields. Journal of the Institution of Petroleum Technologists, 5: 5-26.
Buxton, M. W. N., Pedley, H. M (1989) A standardized model for Tethyan Tertiary carbonate ramps. Journal of the Geological Society, 146: 746–748.
Dunham, R (1962) Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: WE H (ed) Classification of Carbonate Rocks—a symposium, AAPG Mem, 1: 108–121.
Embry, A., Klovan, J (1971) A late Devonian reef tract on northeastern Banks Island, NWT. Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 19 (4): 730.
Farzipour-Saein, A., Yassaghi, A., Sherkati, S., Koyi, H (2009) Basin evolution of the Lurestan region in the Zagros fold-and-thrust belt, Iran. Journal of Petroleum Geology, 32 (1): 5–19 278.
Flugel, E (2010) Microfacies of Carbonate Rocks, Analysis, Interpretation and Application. 2nd edition. Springer-Verlag, Berlin, 976 pp.
Gharechelou, S., Ahmadi, V., Bohloli, B., Swennen, R (2020) Relationship between the sedimentary microfacies and geomechanical behavior of the Asmari Formation carbonates, southwestern Iran. Mar Petrol Geol, 116: 104306.
Geel, T (2000) Recognition of stratigraphic sequences in carbonate platform and slope deposits: empirical models based on microfacies analysis of Palaeogene deposits in southeastern Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 155: 211–238.
Hallock, P., and Glenn, E. C (1986) Larger foraminifera: A tool for Paleoenvironmental analysis of Cenozoic carbonate depositional facies: Palaios, 1: 55–64.
Hearty, P. J., Webster, J. M., Clague, D. A., Kaufman, D. S., Bright, J., Southon, J., and Renema, W (2010) A pulse of ooid formation in Maui Nui (Hawaiian Islands) during Termination I, Marine Geology, 268: 152–162.
Herkat, M., and Ladjal, A (2013) Paleobathymetry of foraminiferal assemblages from the Pliocene of the Western Sahel (North-Algeria), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 374: 144-163.
Heydari, E (2008) Tectonics versus eustatic control on supersequences of the Zagros Mountains of Iran. Tectonophysics, 451 (1–4): 56–70.
Hontzsch, S., Scheibner, Ch., Kuss, J., Mazrouk, A. M., Rasser, M. W (2011) Tectonically driven carbonate ramp evolution at the southern Tethyan shelf: the Lower Eocene succession of the Galala Mountains, Egypt. Facies, 57: 1: 51–72.
O’Connell, L. G., James, N. P., Bone, Y (2012) The Miocene Nullarbor Limestone, Southern Australia; deposition on a vast subtropical epeiric platform. Sedimentary Geology, (253- 254): 1-16.
Jafari, J., Mahboubi, A., Moussavi‑Harami, R., Al‑Aasm, I. S )2020) The effects of diagenesis on the petrophysical and geochemical attributes of the Asmari Formation, Marun oil field, southwest Iran. Petroleum Science, 17: 292–316. doi.org/10.1007/s12182-019-00421-0.
James, G. A., Wynd, J. G (1965) Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area. AAPG Bulletin, 49 (12): 2182–2245.
Kamalifar, F., Aleali, M., Ahmadi, V., Mirzaiee, A (2020) Facies distribution, paleoenvironment and sequence stratigraphy model of the Oligo- Miocene Asmari Formation (Fars Province, south of Iran). Turk J Earth Sci, 29: 664–683
Khila, A., Ouaja, M., and Zargouni, F (2018) Coniacian carbonateconglomerate event on carbonate ramps from the Northern Chotts ranges, South Tunisia: facies geometry and tectonosedimentary evolution: Arabian Journal of Geosciences, https:// doi.org/ 10.1007/ s12517- 018 - 3388-7.
Jahnert, R., and Collins, L (2012) Characteristics, distribution and morphogenesis of subtidal microbial systems in Shark Bay, Australia, Marine Geology, 303 (306): 115-136.
Lukasik, J., James, N. P (2006) Carbonate sedimentation, climate change and stratigraphic completeness on a Miocene cool-water epeiric ramp, Murray Basin, South Australia. In: Pedley HM, Carannante G (eds) Cool-water carbonates: depositional systems and palaeoenvironmental controls. Geol Soc Lond Spec Publ, 255: 217–244.
Mateu-Vicens, G., Pomar, L., Tropeano, M (2008b) Architectural complexity of a carbonate transgressive systems tract induced by basement.
Maurray, J. W (2006) Ecology and applications of benthic foraminifera. Cambridge, UK. Cambridge University Press, Cambridge 426.
Maurizot, P., Cabioch, G., Fournier, F., Leonide, Ph., Sebih, S., Rouillard, P., Montaggioni, L., Collot, J., Martin-Garin, B., Chaproniere, G., Braga, J. C., Sevin, B (2016) Post-obduction carbonate system development in New Caledonia (Népoui, Lower Miocene). Sediment Geol, 331: 42–62.
Moor, C. H (2001) Carbonate reservoir porosity evolution and digenesis in a sequence stratigraphicframework, Amsterdam, Elsevier., 444.
Nebelsick, J. H., Bassi, D., Lempp, J (2013) Tracking paleoenvironmental changes in coralline algaldominated carbonates of the Lower Oligocene Calcareniti di Castelgomberto formation (Monti Berici, Italy). Facies, 59: 133–148.
Noad, J (2001) The Gomantong Limestone of eastern Borneo: a sedimentological comparison with the near-contemporaneous Luconia Province: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 175: 273–302.
Papazzoni, C. A, and Trevisani, E (2006) Facies analysis, palaeoenvironmental reconstruction, and biostratigraphy‎of‎the ‎Pesciara‎di‎Bolca”‎ (Verona,‎ northern‎Ita: ‎An‎early‎Eocene‎ Fossil-Lagerstätte, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 242: 21–35.
Pomar, L., Brandano, M., Westphal, H (2004) Environmental factors influencing skeletal grain sediment associations: a critical review of Miocene examples from the western Mediterranean. Sedimentology, 51 (3): 627–651.
Pomar, L., Mateu-Vicens, G., Morsilli, M., Brandano, M (2014) Carbonate ramp evolution during the Late Oligocene (Chattian), Salento Peninsula, southern Italy. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 404: 109-132.
Quaranta, F., Tomassetti, L., Vannucci, G., Brandano, M (2012) Coralline algae as environmental indicators: a case study from the Attard member (Chattian, Malta): Geodiversitas, 34: 151–166
Roozpeykar, A., Maghfouri-Moghadam, I., Yazdi, M (2019) Facies and paleoenvironmental reconstruction of Early–Middle Miocene deposits in the north-west of the Zagros Basin, Iran, Geologica Carpathica, 70 (1): 75–87.
Rahmani, A., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A., Ghabeishavi, A (2009) A model for the paleoenvironmental distribution of larger foraminifera of Oligocene–Miocene carbonate rocks at Khaviz Anticline, Zagros Basin, SW Iran. Historical Biology: An International Journal of Paleobiology, 21(3): 215–227.
Sequero, C., Bádenas, B. and Aurell, M (2018) Facies mosaic in the inner areas of a shallow carbonate ramp (Upper Jurassic, Higueruelas Fm, NE Spain): Facies, https://doi.org/10.1007/s10347-018- 0521-8.
Sibley, D. F., and Gregg, J. M (1987) Classification of dolomite rock textures, Journal of Sedimentary Petrology, 57: 967–975.
Shabafrooz, R., Mahboubi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Ghabeishavi, A., Moussavi-Harami, R (2015a) Depositional architecture and sequence stratigraphy of the Oligo–Miocene Asmari platform; Southeastern Izeh Zone, Zagros Basin, Iran. Facies 61.
Shabafrooz, R., Mahboubi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Moussavi-Harami, R., Ghabeishavi, A., Al-Aasm, IS (2015b) Facies analysis and carbonate ramp evolution of Oligo-Miocene Asmari Formation in the Gachsaran and Bibi-Hakimeh oilfields and the nearby Mish anticline, Zagros Basin, Iran Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen Accepted manuscript.
Taheri, M. R., Vaziri-Mogaddam, H., Taheri, A.,  Ghabeishavi, A (2017) Biostratigraphy and paleoecology of the Oligo-Miocene Asmari Formation in the Izeh zone (Zagros Basin, SW Iran) Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. ISSN 1405-3322 Bol. Soc. Geol, 69 (1).
Thomas, A. N (1948) The Asmari Limestone of south-west Iran. In: Hobson, G. D. (Ed.), International Geological 124 Strontium isotope stratigraphy, Asmari Formation SW Iran Congress, report of 18th session Great Britain 1948, part IV, proceedings of section E, the geology of petroleum. IGC Publication, London: 35–44.
Tomassetti, L., Petracchini, L., Brandano, M., Trippetta, F., and Tomassi, A (2018) Modeling lateral facies
heterogeneity of an upper Oligocene carbonate ramp (Salento, southern Italy): Marine and Petroleum Geology, 96: 254-270.
Tucker, M. E (2001) Sedimentary Petrology: an introduction to the origion of sedimentary rocks: Blackwell, Scientific Publication, London, 260 p.
Tucker, M. E., and Wright, V. P (1990) Carbonate Sedimentology. Blackwell, Oxford, 482 p.
Udchachon, M., Burrett, C., Thassanapak, H., Chonglakmani, C., Campbell, H., and Feng, Q (2014) Depositional setting and paleoenvironment of an alatoconchid-bearing Middle Permian carbonate ramp sequence in the Indochina Terrane, Journal of Asian Earth Sciences, 87: 37-55.
Vaziri-Moghaddam, H., Kimiagari, M., Taheri, A (2006) Depositional environment and sequence stratigraphy of the Oligo-Miocene Asmari Formation in SW Iran. Facies, 52 (1): 41–51.
Vaziri-Moghaddam, H., Seyrafian, A., Taheri, A., Motiei, H (2010) Oligo-Miocene ramp system (Asmari Formation) in the NW of the Zagros basin, Iran: Microfacies, paleoenvironment and depositional sequence. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 27 (1): 56–71.
Wilson, J. L (1975) Carbonate Facies in Geologic History. Springer-Verlag, New York.
Zamagni, J., Mutti, M., Košir, A (2008) Evolution of shallow benthic communities during the Late Paleocene–earliest Eocene transition in the Northern Tethys (SW Slovenia). Facies, 54: 25-43.