بررسی پراکندگی عنصر ارسنیک در محدوه کانسارهای مس عباس-آباد (شرق شاهرود) با نگرشی ویژه بر کانسار معدن بزرگ


عنوان مقاله [English]

Survey of As element dispersal around the Abbas Abad copper deposits (East of Shahroud) with special reference to Madan Bozorg deposit