بررسی کانی های ثانویه در مجموعه افیولیتی صحنه- هرسین به منظور تعیین شرایط دگرسانی


عنوان مقاله [English]

Study of secondary minerals in ophiolite complex of Sahne-Harsin to determine the metamorphic- metasomatism conditions