کاربرد روش ژئوالکتریک در بررسی پارامترهای هیدرولیکی آب زبرزمینی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 کارشناس‌ارشد مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی دکترا گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

روش ژئوالکتریک یکی از جدیدترین روش‌هایی است که با هزینه کم و دقت قابل ‌قبول می‌تواند نقش مهمی را در تعیین پارامترهای هیدرولیکی لایه آبدار ایفا کند. در این پژوهش با استفاده از روش ژئوالکتریک در مناطقی که سنگ بستر در سطح بالا قرار گرفته و لایه اشباع از ضخامت مناسب و قابلیت حفاری را دارا است استفاده شد. بر همین اساس به‌عنوان یک محدوده مطالعاتی برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی، دشت زرین آباد گل تپه واقع در استان زنجان از استان‌های شمال غربی کشور ایران، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. تعیین ضرایب هیدرولیکی به روش ژئوالکتریک بر اساس محاسباتی است که سینگال و نیواس ارائه کردند، محاسباتی که از مقاومت عرضی اصلاح شده بهره می‌گیرد. 38 سونداژ برداشت شده در دشت زرین آباد گل تپه، 18 سونداژ الکتریکی برای تعیین پارامترهای هیدرولیکی انتخاب شد و تفسیر داده‌های سونداژ با استفاده از نرم افزار IPI2win انجام شد، بررسی‌های انجام شده نشان دادند که مقادیر kб در دشت زرین آباد 3 کلاس مستقل را تشکیل می‌دهند که دارای kб ثابتی هستند. همانطور که سینگال و نیواس اشاره می‌کنند می‌توان با توجه به این دسته‌بندی دشت ضرایب هیدرولیکی را تعیین نمود. نتایج محاسبه شده نشان داد که در تعیین ضرایب هیدرولیکی هیچ تفاوت معنی‌داری بین دو روش لوگ‌های حفاری، و روش ژئوالکتریک وجود ندارد. رابطه همبستگی که بین ضریب قابلیت انتقال و مقاومت عرضی اصلاح شده بدست آمده (با ضریب همبستگی 97/0) نشان‌دهنده صحت آزمایشات در این دشت و همچنین تاییدی بر مطالعات قبلی سینگال و نیواس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of geoelectric method in the study of hydraulic parameters of groundwater

نویسندگان [English]

  • A. Taheri Tizro 1
  • A. R. Abdollahy 2
  • R. Fasihi 3
1 Assoc. Prof., Dept., of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 M. Sc., of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Ph. D. student of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Geoelectrical method can be regarded as one of the newest methods that can play an important role in determining hydraulic parameters of the aquifer layers with cost prohtive and acceptable accuracy. In this study, attempt has been made to use the geoelectrical method in areas where the bedrock remains at upper level and aquifer is porous. Accordingly, a study area for estimating hydraulic parameters Zarrinabad Gol Tappeh plain located in Zanjan province, one of the northwestern provinces of Iran, was selected. The determination of hydraulic coefficients by the geoelectric method is based on the calculations presented by Singal and Nivas, calculations that use the modified transverse resistance. 38 soundings were obtained in Zarrinabad Gol Tappeh plain by several field visits and therefore 18 electrical soundings were selected to determine the hydraulic parameters . The interpretation of soundings data was performed using IPI2win software. Evaluations on data shows that the constant values (kб) are composed of three independent classes in Zarinabad plain.

pointed out, The hydraulic coefficients can be determined according Singal and Nivas earliar classifications. The calculated results showed that the obtained hydraulic coefficients, has no significant difference between the drilling logs and the result of geoelectric method. The correlation between the transmissivity t and the modified transverse resistance (with a correlation coefficient of 0.97) indicates the accuracy of experiments in this plain and also confirms previous studies of Singal and Niwas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydraulic coefficients
  • Zarrinabad
  • Geoelectric
  • Singal and Niwas