بررسی تاثیر عوامل زمین شناسی مهندسی در پایداری شیبهای معدن مس سونگون

نویسندگان

1 پژوهشگر فرادکتری گروه علوم‌زمین، دانشکده علوم‌طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه علوم‌زمین، دانشکده علوم‌طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس مهندسی معدن، مدیریت امور معدن، مجتمع مس سونگون ورزقان، ایران

چکیده

بررسی‌های میدانی و کنترل نتایج حاصل از رفتارنگاری لغزشها نشان می‌دهند که گسیختگی‌های بزرگ مقیاس در معدن روباز مس سونگون اغلب در امتداد سطوح لغزشی ممتد از قبیل سطوح ناپیوستگیها و نیز مرز واحدهای زمین شناسی و یا سطوح دایره‌ای از میان توده سنگ ضعیف مثل سنگهای آذرآواری روی می‌دهد. نفوذ آبهای سطحی به داخل مصالح سست یکی از دلایل اصلی وقوع لغزشهای دایره ای شکل می‌باشد. پس از بارندگیهای شدید، صعود سطح آب زیرزمینی به بالای زون تماسی، نقش مهمی در ایجاد گسیختگیهای گوه ای دارد. در این مطالعه مهمترین دلایل وقوع ناپایداری ها در پله های سنگی معدن مس سونگون مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور نتایج حاصل از کنترل رفتار شیبهای معدن طی یک بازه زمانی 5 ساله مورد بررسی قرار گرفته و شرایط حدود 60 لغزش مورد توجه قرار گرفته است. تهیه نقشه پراکندگی لغزشهای روی داده در معدن نشان دهنده توزیع حداکثر لغزشها در بخشهای جنوبی و جنوب غربی می‌باشند. نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین پراکندگی لغزشها در محدوده معدن با پارامترهایی از قبیل گسلها، نوع دگرسانی سنگها، شرایط زمین شناسی و نیز وجود آبهای سطحی و زیرزمینی نشان می دهند که مستعدترین واحدهای زمین شناسی به لحاظ ایجاد ناپایداری شیب واحدهای دایکی با دگرسانی فیلیک و واحدهای پیروکلاستیک اشباع از آب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on the effect of engineering geological factors on stability of slopes at the Sungun Copper mine

نویسندگان [English]

  • R. Babazadeh 1
  • E. Asghari – Kaljahi 2
  • H. R. Soofi 3
1 Dept., of Earth Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Assoc. Prof., Dept., of Earth Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 M. Sc., of Mining Engineering, Sungun Copper Complex, Varzeghan, Iran
چکیده [English]

The on-site observations and monitoring data showed that large-scale failures occurred mainly along both the interconnected sliding surfaces, consisting of discontinuities, contact zone, and the circular surfaces through the weathered soil-like pyroclasts at the sungun copper mine. Surface water infiltration through the unconsolidated materials contributed to the circular-shaped failures. After a heavy rainy period, an increase in the groundwater table above the contact zone played a major role in the initiation of bi-planar wedge failures. In this study, the main reasons causing instabilities in benches of sungun copper mine have been investigated. For this purpose, the results obtained using monitoring program during a time of 5 years were evaluated and totally 60 slides were identified and investigated. Slide map of pit showed that the instability of slopes has been recorded in south and south west sector of pit. The correlation between slide distribution throughout the pit and parameters such as faults, alteration, geology, hydrology and hydrogeology showed that the most susceptible geology units to instability identified as dikes with phylic type alteration, and water saturated pyroclasts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sungun copper mine
  • Instability of slopes
  • alteration
  • Geological structures