مکان‌یابی محل دفن زباله‌های جامد شهری در شهرستان اسفراین

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد زیست‌محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

دفن زباله در زیر‌زمین یکی از مهم ‌ترین استراتژی‌های مدیریت پسماند است. بنابراین مکان‌یابی دفن‌گاهی با کمترین آثار زیست محیطی نقش حیاتی برای برنامه‌ریزان شهری دارد. در این تحقیق روش تصمیم‌گیری چند معیاره با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بکار برده شد تا بتوان بهترین مکان را برای زباله‌های شهر اسفراین بدست آورد. 13 معیار مهم اصلی (شامل نفوذپذیری، فاصله از گسل، منابع قرضه، لرزه‌خیزی، عمق سطح آب زیرزمینی، کیفیت آب زیرزمینی، شیب، بارش، فاصله سیستم‌های زهکشی، جهت باد، کاربری اراضی، نزدیکی به مرکز تولید زباله، فاصله از جاده) در چهار گروه مختلف بکار برده شد. همچنین از یک لایه حریم‌های زیست محیطی برای ایجاد یک شعاع ممنوعه اطراف عناصر ریسک پذیر استفاده گردید. بر پایه نتایج ماتریس AHP ، کاربری اراضی و لرزه خیزی به ترتیب دارای بیشترین (233./) و کمترین (13./) وزن بوده و نرخ ناسازگاری در تمامی پارامترها کمتر از 07/0 بدست آمد. در نهایت منطقه مورد مطالعه از نظر مناسب بودن برای دفن‌گاه به 4 رده تقسیم شد. نتایج نشان می‌دهد که نیمه شمالی منطقه مورد مطالعه عمدتا در رده نامناسب تا نسبتا نامناسب بوده در حالی‌که نیمه جنوبی غالبا در رده مناسب تا نسبتا مناسب قرار دارد. بر پایه ملاحظات زیست محیطی و اجرایی، بهترین مکان محدوده‌ای با وسعت 40 هکتار در فاصله 14 کیلومتری جنوب غرب اسفراین می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landfill site selection for municipal solid waste of Esfarayen city

نویسندگان [English]

  • J. Jafarizadeh 1
  • A. Momeni 2
1 M. Sc., student in Environmental Geology, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Assist. Prof., Faculty of earth sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Waste disposal under terrain is one of the most important strategies in the waste management process. Therefore, landfill site selection with the lowest negative environmental consequence has a vital role for urban planners. In this research as multi criteria decision making method using analytical hierarchy process (AHP) in geographic information system (GIS) environment was applied to find the best landfill sites for Esfarayen city. 13 most important criteria (i.e., permeability, distance from fault, borrow materials, seismic activity, groundwater depth, groundwater quality, slope, rainfall, distance to drainage systems, wind direction, land use, proximity to waste production centers, and distance to roads) in four different groups were employed. Also, an environmental privacy layer was used to apply a buffer radius on risk elements in the study area. Based on AHP matrix results, land use and seismic activity had the highest (0.233) and lowest (0.013) weight, respectively and all of parameters had consistency index lower than 0.07. Finally, the study area was divided to 4 zones according to suitability for sitting landfill. The results show that most parts of the northern zone are located in inappropriate and relatively inappropriate zones, whereas the most parts of southern zone were detected as suitable to relatively suitable zones. Consequently, the best site was chosen based on environmental and operational stand point which has 40 hectares and located in south-west of Esfarayen city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landfill
  • site selection
  • Esfarayen
  • waste