ارزیابی تغییرات سطح آب زیرزمینی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی؛ دشت قروه، استان کردستان)

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، ایران

2 کارشناسی ارشد، رشته زمین شناسی گرایش آب

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

حوضه آبریز قروه که Km2 181 مساحت دارد در بین حوضه‌های آبریز دهگلان و چهار دولی در استان کردستان قرار دارد. این حوضه در 95 کیلومتری شرق سنندج و در شمال غربی همدان واقع شده است. جهت عمومی جریان آب زیرزمینی عمدتا از جنوب غرب به شمال شرق و در راستای جریان آبراهه‌ها شکل گرفته است. این دشت به دلیل قابلیت بهره برداری ضعیفی که دارد در بیشتر نقاط محدوده دشت براساس نقشه تراز آب‌زیرزمینی سطح ایستابی تا 5/2 متر افت کرده است. از طرف دیگر با توجه به بیلان تهیه شده میزان سالانه حجم آب ورودی و خروجی از محدوده بیلان دشت بدین ترتیب MCM 6/47 و MCM 01/53 محاسبه شده است. در نتیجه سالانه MCM 41/5 از حجم آبخوان کاسته می‌شود و این به معنی میانگین افت 01/2 متر در کل محدوده بیلان می‌باشد. همین مساله محدوده مطالعاتی را از لحاظ بهره‌برداری با مشکل روبرو کرده و در آینده نیز خواهد کرد. کیفیت آب زیرزمینی آبخوان با استفاده از نتایج آنالیز داده‌های مربوط به 18 حلقه چاه در یک دوره آماری 15 ساله برای حداکثر (خرداد ماه) و حداقل سطح ایستابی (مهر ماه) مورد بررسی قرار گرفت و کیفیت آن برای مصارف مختلف خوب و در حد قابل قبول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of groundwater level changes on the quality of groundwater resources (Case study; Qorveh plain, Kurdestan province)

نویسندگان [English]

 • Homayoun Moghimi 1
 • Arash mohamadzadeh 2
 • Esfandiar Abbas Novinpour 3
 • S. I Amini 4
1 Payam-e Noor University, Science Faculty, Geology branch (Hydrogeology)
2 Department of Geology, Payame Noor Abhar University
3 Department of Geology, Urmia University
چکیده [English]

Qorveh catchment is located between Dehgolan and Chahar Doli catchments in Kurdistan province and 95 km east of Sanandaj and northwest of Hamadan. The general direction of ground water flow is mainly from southwest to northeast and in the direction of river flow. The groundwater level map of the study area shows that most parts of the alluvial plain area are not very exploitable to the extent that in some areas it shows a drop of up to 2.5 meters. Aquifer groundwater quality was evaluated using the results of data analysis of 18 wells in a statistical period of 15 years for the maximum (June) and minimum water table (October). In general, according to studies conducted in most parts of the plain, groundwater quality is good and acceptable for various uses. Water budget elements are calculated by different methods and based on the analysis of the volume of input and output elements from water budget area shows that this area is 47.6 MCM of water per year through the infiltration of rainfall, adjacent aquifers, runoff and floods. Wells, springs and canals enter and annually 53.01 MCM through evapotranspiration, operation and pumping of wells, discharge from canals, springs discharged. Studies and balance calculations show, from the viewpoint of discharge of groundwater resources with the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Groundwater level
 • Qorveh plain
 • hydro geochemistry
 • groundwater balance
 • Quality
 • تاریخ دریافت: 09 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 12 اسفند 1399
 • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 23 اسفند 1399