بررسی داده‌های ژئومغناطیس به‌عنوان پیش‌نشانگر زمین‌لرزه 5 سپتامبر 2018 ژاپن (MW= 6.6)

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

2 فارغ التحصیل

چکیده

ی‌هنجاری‌های مغناطیسی در هنگام وقوع زمین‌لرزه یا پیش از آن، از دیرباز به‌عنوان پیش‌نشانگر زمین‌لرزه مورد بحث و بررسی بوده است. در این مطالعه از روش منحنی‌های سرشتی، با رسم مکرر داده‌های مغناطیسی مربوط به هر شبانه‌روز (24 ساعت) بر روی هم، برای سه ایستگاه ژئومغناطیس ژاپن (MMB, KAK, KNY) و در هر سه مؤلفة (Z, Y, X) یا (Z, D, H) در بازه‌ی زمانی یک‌ساله برای پردازش داده‌ها استفاده شد. منظور از اعمال این روش سعی در کاهش اثر تغییرات روزانه‌ی میدان مغناطیسی از رکوردهای ژئومغناطیسی می باشد و استفاده از آن منجر به تمایز بیشتر بی‌هنجاری مشاهده شده پیش از زمین‌لرزه در مقایسه با داده‌های اصلی گردید. اگرچه با رجوع به مطالعات پیشین می توان دریافت که داده های ژئومغناطیسی می‌توانند به عنوان پیش‌نشانگر زمین‌لرزه مورد مطالعه قرار گیرند، اما وجود طوفان مغناطیسی در بازه زمانی مورد مطالعه، سبب ساز این نتیجه گیری گردید که اظهار نظر در مورد ارتباط یا عدم ارتباط بی هنجاری مشاهده شده با زمین لرزۀ مورد نظر نیازمند داده ها و مطالعات بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of geomagnetic data as a precursor of 5 Sep. 2018 Japan earthquake (Mw=6.6)

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Pourbeyranvand 1
  • Hamideh Taherinia 2
1 Assistant Professor – Seismological Research Center-Seismology dept. International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES)
2 Graduated student
چکیده [English]

Magnetic anomalies before an earthquake occurrence have long been discussed as precursors to seismic activity. In this study, by repeatedly over-plotting magnetic data related to each day (24 hours) in the same frame, for different components (Z, Y, X) or (Z, D, H) of three geomagnetic stations in Japan (MMB, KAK, KNY) over a period of one year, the characteristic curve of the geomagnetic stations are extracted. The purpose of this method is to try to reduce the effect of diurnal variations in the magnetic field from geomagnetic records and its use led to a more significant differentiation of the anomalies observed before the earthquake compared to the original data. Although previous studies have shown that geomagnetic data can be used as a precursor of earthquakes, the presence of magnetic storms in the study period led to the conclusion that commenting on the relationship between the observed anomalies and the earthquake requires more data and investigations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anomaly
  • diurnal variation
  • Earthquake
  • Japan
  • magnetic storm

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399
  • تاریخ دریافت: 17 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 09 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 آذر 1399