اثر دمای انجماد در فرآیند انجماد- ذوب بر خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشگاه تهران

10.22084/nfag.2020.22346.1424

چکیده

سنگ‌ها در محیط های سرد معمولاً در معرض شرایط انجماد و ذوب قرار می گیرند. فرایند انجماد- ذوب یکی از مهم‌ترین و قدرتمند ترین عامل هوازدگی از نوع فیزیکی می‌باشد که خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث کاهش دوام و پایداری سنگ می‌شود .در این تحقیق تاثیر دمای انجماد در یک سیکل انجماد - ذوب با سه دمای انجماد 20- ، 40- ، 60- بر روی نفوذپذیری، مقاومت کششی، مقاومت تراکم تک محوری، مدول الاستیسیته، مقاومت تراکم سه محوری در فشارهای محصور کننده 3 ، 5 و 7 مگاپاسکال، چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی نمونه های ماسه سنگ سازند لالون منطقه لوشان، بررسی و تاثیرات دمای انجماد بر روی خواص ذکر شده مطالعه شده و با خواص نمونه هایی که سیکل انجماد- ذوب را تحمل نکرده اند مقایسه شد. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که باکاهش دما در یک سیکل انجماد- ذوب، مقاومت کششی، مقاومت تراکم تک محوری، مقاومت تراکم سه محوری، چسبندگی و مدول الاستیسیته کاهش و نفوذپذیری افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of freezing temperature in the freeze-thaw process on the Physical and mechanical properties of sandstone

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hosseini 1
  • Amir Mohammad Ahmari 2
1 Imam Khomeini international university
2 Tehran University
چکیده [English]

Rocks in cold environments are usually exposed to freezing and thawing conditions. The freeze–thaw process is one of the most important and intense physical weathering processes that affects the physical and mechanical properties of rocks by reducing the durability and stability of rocks. In this study, the effect of freezing temperature in a freeze–thaw cycle with three freezing temperatures of -20, -40, -60 on permeability, tensile strength, uniaxial compressive strength, modulus of elasticity, triaxial compressive strength at confining pressures 3, 5 and 7 MPa, cohesive and internal friction angle of sandstone samples of Lalon formation in Lushan region was investigated and the effects of freezing temperature on the mentioned properties were studied and compared with the properties of samples that did not undergo the freeze–thaw cycle. The results showed that with decreasing freezing temperature in a freeze–thaw cycle, tensile strength, uniaxial compressive strength, triaxial compressive strength, cohesive and modulus of elasticity decrease and permeability increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • freezing temperature
  • freeze–thaw
  • physical properties
  • mechanical properties
  • Sandstone