نقش عوامل ساختاری در هدایت گازهای متان و دی اکسید کربن به تونل انتقال آب نوسود (ازگله – شمال باختر کرمانشاه)

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان

2 گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

10.22084/nfag.2020.21511.1417

چکیده

تونل انتقال آب نوسود با طولی بالغ بر 45 کیلومتر به منظور هدایت و انتقال آب در شمال باختر کرمانشاه احداث شده است. این تونل از میان تاقدیس ها و ناودیس های متعددی عبور کرده و به محض وارد شدن محور آن به سازندهای گرو و گورپی گازهایی با حجم بیش از 400 پی پی ام به داخل تونل زهکشی می شوند که عمدتا مربوط به تاقدیس های ازگله و کردی قاسمان می باشند. در حوضه ی زاگرس سازندهای گرو و گورپی به عنوان سنگ منشأ نفت با پتانسیل بالا شناخته می شوند و در منطقه مورد مطالعه با وجود کروژن غالب تیپ III که عمدتا دارای منشأ خشکی می باشد حجم زیادی از گازها که عمدتا گازهای متان و دی اکسید کربن می باشند تولید می کنند. با توجه به گسترش سازندهای گرو و گورپی در منطقه، زون های مستعد گازخیزی در محور تونل به چهار بخش A,B,C,D تقسیم می شوند که بیشترین حجم گاز تولید شده در تاقدیس کردی قاسمان و مربوط به زون D می باشد. گازهای تولید شده از این مناطق همراه حجم زیادی از آب از طریق شکستگی های تکتونیکی که عمدتا درزه ها و گسل ها می باشند به داخل تونل هدایت می شوند که از بین آن ها گسل ها در تاقدیس کردی قاسمان و تاقدیس ازگله نقش بسیار مهمی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of structural factors in directing methane and carbon dioxide to the Nosud water transmission tunnel (Azgeleh - northwest of Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • Amin Jamshidi 1
  • mostafa sedaghatnia 2
  • kobra mirbiyk sabzevari 3
1 Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Islamic Republic of Iran
2 -
3 Lorestan University
چکیده [English]

تونل انتقال آب نوسود با طولی بالغ بر 45 کیلومتر به منظور هدایت و انتقال آب در شمال باختر کرمانشاه احداث شده است. این تونل از میان تاقدیس ها و ناودیس های متعددی عبور کرده و به محض وارد شدن محور آن به سازندهای گرو و گورپی گازهایی با حجم بیش از 400 پی پی ام به داخل تونل زهکشی می شوند که عمدتا مربوط به تاقدیس های ازگله و کردی قاسمان می باشند. در حوضه ی زاگرس سازندهای گرو و گورپی به عنوان سنگ منشأ نفت با پتانسیل بالا شناخته می شوند و در منطقه مورد مطالعه با وجود کروژن غالب تیپ III که عمدتا دارای منشأ خشکی می باشد حجم زیادی از گازها که عمدتا گازهای متان و دی اکسید کربن می باشند تولید می کنند. با توجه به گسترش سازندهای گرو و گورپی در منطقه، زون های مستعد گازخیزی در محور تونل به چهار بخش A,B,C,D تقسیم می شوند که بیشترین حجم گاز تولید شده در تاقدیس کردی قاسمان و مربوط به زون D می باشد. گازهای تولید شده از این مناطق همراه حجم زیادی از آب از طریق شکستگی های تکتونیکی که عمدتا درزه ها و گسل ها می باشند به داخل تونل هدایت می شوند که از بین آن ها گسل ها در تاقدیس کردی قاسمان و تاقدیس ازگله نقش بسیار مهمی دارند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grove Formation
  • Tectonic Structures
  • Gas production
  • Nosud Water Supply Tunnel
  • Kermanshah