بررسی تغییرات دگرشکلی در پهنه ای گوه ای شاه آباد (شمال خاوری بیرجند)

نویسندگان

چکیده

دگرشکلی در خاور ایران ناشی از فعالیت پهنه­های گسلی با روندهای متفاوت می­باشد. در محدوده­ی بین این پهنه­های گسلی یکسری مناطق گوه ای شکل ایجاد شده که دگرریختی­های متنوعی در آن مشاهده می شود. بررسی نحوه ی تغییرات دگرشکلی در پهنه های گوه ای شکل مذکور در شناخت تکوین (بخش شمالی پهنه ی سیستان) مؤثر است. منطقه ی مورد مطالعه یکی از این پهنه های گوه ای شکل است که در بین دو گسل امتدادلغز راستگرد کوچ (با روند شمالی– جنوبی) و شاه آباد (با روند شمال باختری– جنوب خاوری) قرار گرفته است. در محدوده این پهنه گوه ای شکل، دگرشکلی از محل همگرایی به سمت واگرایی پهنه های گسلی تغییرات عمده ای نشان می دهد. میزان کوتاه شدگی واحدهای رسوبی چین خورده ترشیری در بخش واگرایی گسلها حدود 13% است و به سمت محل همگرایی گسلها به 69% افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of changes in deformation of Shahabad tapered zone (Northeast of Birjand)

نویسندگان [English]

  • F. porghiasian
  • Ebrahim. Gholami
  • Mohamad Mahdi. Khatib