بهسازی خصوصیات زمین شناسی مهندسی خاک های ریزدانه منطقه سد اکباتان همدان با استفاده از آهک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، خاک­های ریزدانه موجود در منطقه سد اکباتان در جنوب شرق همدان، با استفاده از آهک بهسازی شده است. آهک مورد استفاده، پودر آهک زنده عبوری از الک 40  بوده که با درصدهای وزنی 1%، 3%، 5% و 7% به خاک  اضافه گردیده و تاثیر آن برروی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک­ طی زمان­های عمل آوری 7، 15، 30 و 45 روزه  مطالعه شده است.  تغییرات خصوصیات خمیری، مقاومت فشاری تک محوری، رطوبت بهینه و وزن واحد حجم خشک حداکثر ناشی از بهسازی خاک بررسی گردیده است. نتایج بیانگر آن است که خاک مورد مطالعه پس از گذشت 7 روز از افزودن آهک، خاصیت خمیری خود را از دست داده و به خاک غیر خمیری تبدیل شده است. همچنین تغییرات ایجاد شده در ترکیب کانی شناسی و فابریک خاک، باعث افزایش رطوبت بهینه، مقاومت فشاری تک محوری و کاهش حداکثر وزن واحد حجم خشک خاک شده و قابلیت کاربرد آن را در پروژه های مهندسی افزایش داده است. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده، زمان عمل آوری 45 روزه با 7 درصد وزنی آهک، به عنوان زمان عمل آوری و درصد آهک بهینه برای بهسازی منابع قرضه ریزدانه مورد مطالعه پیشنهاد می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving engineering geological characteristics of fine grained soils using lime (Hamedan Ekbatan dam region)

نویسندگان [English]

  • M. H ghobadi
  • R. Babazadeh
  • Y. Abdi
چکیده [English]

In current study fine grained borrow materials in ekbatan dam region located in south east of Hamedan, has stabilized. The used lime in this study, was a quick lime powder passed through sieve of 40, which added to soil by soil mass fraction of 1%, 3%, 5% and 7% and then its effect on geotechnical properties of soil during curing time of 7, 15, 30 and 45 day was investigated. Investigated Factors include, soil plasticity characteristics, uniaxial compressive strength, optimum moisture content and maximum dry density. Results showed that studied soil lose their plasticity and changed to none plastic soil after 7 day of adding lime. Also occurred changes in mineralogical composition and soil fabric lead to an increase in optimum moisture content and uniaxial compressive strength and a decrease in maximum dry density which subsequently capability of soil in engineering projects was increased. By taking into account the obtained results, curing time and lime percent of 45 day and 7%, considered as optimum curing time and optimum lime percent respectively for stabilizing of studied borrow material.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lime
  • Improvement
  • Fine grained soils
  • Engineering Geological characteristics
  • Hamedan