ریز زیست چینه نگاری سازند گورپی در یال جنوب باختری تاقدیس خرم آباد ، حوضه زاگرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان

چکیده

سازند گورپی در یال جنوب­باختری تاقدیس خرم­آیاد ( حوضه زاگرس) شامل 182 متر سنگ­آهک خاکستری تا سبز رنگ و بین لایه­های  سنگ آهکی سیلتی است. در این ناحیه، سازند گورپی با ناپیوستگی فرسایشی بر روی سنگ­آهک­های سازند ایلام و در زیر نهشته­های توربیدایتی سازند امیران قرار می­گیرد. مطالعه روزنبران شناور منجر به شناسای شش بیوزون استاندارد قلمرو تتیس گردید. بیوزون اول (Diacarinella asymetrica Total range zone) نشان دهنده سن سانتونین پسین می باشد. بیوزون­های دوم (Globotruncanita elevata Partial range)، سوم (Globotruncana ventricosaInterval zone)، چهارم (Radotruncana calcarata Taxon-Range zone)، پنجم (Globotruncanita stuartiformis Partial-Range Zone) و ششم (Globotruncana aegyptiacaInterval Zone) نشان­دهنده سن کامپانین پیشین تا پسین می­باشند. بیوزون هفتم (Gansserina gansseri) متعلق به اواخرکامپانین پسین تا بخش زیرین ماستریشتین پیشین می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microbiostratigraphy of Gurpi Formation at the southwestern flank of Khorram Abad anticline, Zagros Basin

نویسنده [English]

  • Iraj Iraj Maghfouri Moghaddam
چکیده [English]

The Gurpi formation at the southwestern flank of Khorram Abad anticline, Zagros Basin, consists of 182 m gray to green limestone and intercalation of silty limestone. In this area, Gurpi Formation overlies unconformably on the carbonate of Ilam Formation and is overlain by the turbiditic deposits of the Amiran Formation. The Study of planktonic foraminifera of the Gurpi Formation enables to find the most standard biozones defined in Tethyan domain. Six biozones were determined. Biozone I (Diacarinella asymetrica Total Range Zone) indicate Late Santonian, respectively. Biozonez II (Globotruncanita elevata Partial Range Zone),III (Globotruncana ventricosaInterval Zone), IIII (Radotruncana calcarata Taxon-Range Zone), V (Globotruncanita stuartiformis Partial-Range Zone) and VI(Globotruncana aegyptiaca Interval Zone) suggest Early to Late Campanian. Biozone VII (Gansserina gansseri Interval Zone) belongs to upper part of Late Campanian to lower part of Early Masstrichtian. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gurpi Formation
  • Biostratigraphy
  • Planktonic foraminifera
  • Campanian
  • Masstrichtian
[1]  اشکان، ع.، م (1383) اصـول مطالعات ژئوشیمیائی سنگ­­های منشاء هیدروکربوری و نفت­ها، با نگرشی ویژه به حوضه رسوبی زاگرس، شرکت ملی نفت ایران. 355 صفحه.
[2] قورچایی، ش (1385) بیواستراتیگرافی سازند گورپی در شمال کبیرکوه بر مبنای فرامینیفرا؛ پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 167 صفحه.
[3] کلانتری، ا (1371) سنگ­چینه­ای و رخساره­های، میکروسکوپی زاگرس، آزمایشگاه­های زمین­شناسی، نشریه شماره 12، شرکت ملی نفت ایران، اکتشافات تهران.421 صفحه.28
[4] مطیعی، ه (1372) زمین­شناسی ایران، چینه­شناسی زاگرس، سازمان زمین­شناسی کشور، طرح تدوین کتاب، تهران.536 صفحه
[5] مغفوری­مقدم (1384) دیرینه­شناسی و محیط دیرینه سازند تاربور در اطراف خرم­آباد، علوم زمین، صفحه 46 -38.
[6] مغفوری­مقدم، ا (1390) ریززیست­چینه­نگاری سازند گورپـی در برش جـنوب سپید دشـت، خاور لرستان، یافته­های نوین زمین­شناسی کاربردی، شماره 9، صفحه 16- 8.
[7] Berggren, W.A (1962) Some planctonic foraminifera from the Maastrichtian and type Danian stages of southern Scandinavia, Stockholm Contributions in Geology 9(1):1_106.
[8] Bolli, H. M (1951) The genus Globotruncana in Trinidad, B.W.I. Notes on occurrence, nomenclature and relationships between species, Journal of Paleontology 25:187_189.
[9] Bolli, H.M. Loeblich, A.R., and Tappan, H. (1957) Planctonic foraminiferal families Hantkeninidae , Orbulinidae, Globorotaliidae, and Globotruncanidae, United States National Museum Bulletin 215:3_50.
[10] Bolli, H.M., Saunders,  J.B. B and K.P. Nilsen  (1987) plankton stratigraphy: Cambridge University Press, 1032 p.
[11] Hottinger, L (1980) Répartition comparée des grands foraminifères dela mer Rouge et de l’Océan Indien: Annali dell’Università di Ferrara, 6, 35–51.
[12] Bronnimann, P., Brown, N. K (1958) Hedbergella, a new name for a Cretaceous planktonic foraminiferal genus, Journal of the Washington Academy of sciences 48:15_17. 
[13] Caron, M (1974) sur La validite quelques especes de Globotruncana du Turonian et du Coniacian, Actes du VIe Colloque Africain de Micropaleontologie _ Tunis 1974 Annales des Mines et de la Geologie ,  Tunis 28:329_354.
[14] Caron, M (1985) Cretaceous planktic foraminifera, In: Boli, H. M., Sanders, J. B.,Perch-Nielsen,K.(Eds.),Planktonic stratigraphy,Acmbridge University,pp17-86
[15] Darvishzadeh, B., Gaseminezad,  E., Ghourchaei, S and Keller, G (2007) Planktonic foraminifera biostratigraphy and faunal turnover across the Cretaceous- Tertiary boundary in southwestern Iran, Journal of Sciences, Islamic Republic of  Iran,18(2):139-149
[16] Ghasemi - Nejad. E ( 2006) Dinoflagellate and foraminiferal biostratigraphy of the Gurpi Formation (upper Santonian-upper Maastrichtian), Zagros Mountains, Iran .Cretaceous Research,  p. 1-8.
[17] James, G.A. and Wynd, J.G (1965) Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area: American association Petroleum Geology Bulletine, 49, p.2182-2245.
[18] Kalantari, A (1986) Microfacies of carbonate rocks of Iran: National Iranian Oil Company, Geologica Laboratory Publication, no. 11, p. 250.
[19] Kalantari, A (1976) Microbiostratigraphy of the Sarvestan area. Southwestern Iran, National Iranian OilCompany, 5, 129.
[20] Loeblich, A. R. & Tappan H, (1989) Foraminifera Genera and their Classification. Vol. l , 970 pages. and 22 plates & Vol. 2 (845 plates), Van Nostrand Reinhold Publication Company (VNR,publ.), New York.
[21] Mehrnush, M. and Partoazar, H (1977) Selected microfuna of Iran. Ministry of Industry and Mines Geological andMining Survey of Iran, 33, 1-276.
[22] Postuma, J.A (1971) Manual of Planktonic Foraminifera, Elsevier Publishing Company, Amesterdam, London, NewYork, 1-398.
[23] Premoli Silva, I., and Sliter, W.V (1995) Cretaceous planktonic foraminiferal biostratigraphy and evolutionary trends from the Bottaccione Section, Gubbio, Italy. Palaeontographica Italiana, 82: 2-90.
[24] Premoli Silva, I., and Verga, D (2004) Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera,course 3, in Verga, D., and Rettori, R. (Editors), International School on Planktonic Foraminifera: Universities of Perugia and Milano, Tipografiadi di Pontefelcino, Perugia, Italy, 283 p.
[25] Wynd, I (1965) Biofacies of Iranian Oil Consortium Agreement Area: IOOC, report, no. 1082, Unpublished.
[26] Ziegler, M.A (2001) Late Permian to Holocene Paleofacies Evolution of the Arabian Plate and its Hydrocarbon Occurrences; GeoArabia 6(3): 445-504.