پترولوژی و ژئوشیمی گابروهای افیولیت ملانژ بافت، جنوب غرب کرمان

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار بخش زمین شناسی، دانشگاه دامغان

چکیده

افیولیت - ملانژ بافت، بخشی از کمربند افیولیت - ملانژ ایران مرکزی است که از شمال با مجموعه ماگمایی ارومیه دختر و از جنوب به زون دگرگونی سنندج - سیرجان همجوار است. این مجموعه افیولیتی در زمان کرتاسه پسین و در نتیجه بسته شدن حوضه اقیانوسی نائین - بافت جایگزاری شده است. گابروها به عنوان یکی از سازنده‌های اصلی این مجموعه، به صورت توده‌های نفوذی بزرگی رخ می‌دهند و ساخت ایزوتروپ تا ندرتا لایه­ای و بافت هیپ‌ایدیومورفیک گرانولار تا پگماتیتی نشان می‌دهند. ضریب رنگینی آن­ها از ملانوکراتیک تا به میزان کمتر مزوکراتیک و لوکوکراتیک تغییر می‌کند. مطالعات ژئوشیمیایی مبین آن است که گابروها تولئیتی تا کالکوآلکالن، با طبیعت فقیر از تیتانیوم و شبیه به مورب عادی هستند. الگوی عناصر نادر خاکی نرمالیز شده نسبت به کندریت گابروها روندی تقریبا مسطح همراه با غنی‌شدگی اندک عناصر LREE در قیاس با HREE را نشان می‌دهد که حاکی از منشا مشابه این سنگ­ها می‌باشد. به نظر می‌رسد که این گابروها از یک منبع گوشته­ای دیرگداز تهی شده در یک زون فرورانش تشکیل شده باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrology and geochemistry of gabbros in the Baft ophiolitic mélange; southwest of Kerman

نویسندگان [English]

  • M. Golestani Golestani 1
  • S. Dargahi 1
  • M. Arvin Arvin 1
  • H. Shafaii Moghadam 2
چکیده [English]

Baft ophiolitic melange, as a part of ophiolitic melange belt of the Central Iran, is adjacent to Urumieh-Dokhtar magmatic assemblage in the north and Sanandaj-Sirjan metamorphic zone in the south. The ophiolitic complex has been emplaced in the Late Cretaceous time as a result of closure of Nain-Baft oceanic basin. The gabbros are the main constituent of the complex and occur as large intrusive bodies showing isotropic and rarely layered structures with hypidiomorphic granular to pegmatitic textures. The color index varies from melanocratic to lesser extent mesocratic and leucocratic. Geochemical studies reveal that gabbros are tholeiitic to calc-alkaline, low-Ti in nature and show similarity to N-MORB. The chondrite-normalized rare earth elements patterns are almost flat with slight enrichment in LREEs relative to HREEs which indicates a similarity in their origin. It seems that gabbros were derived from a depleted refractory mantle source in a subduction zone setting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gabbro
  • subduction zone
  • depleted mantle
  • Baft ophiolitic melange
  • Southwest of Kerman