تاثیر گسل های عرضی در هـندسه، پایانه‌ها و فعالیت گـسل طالقان براساس شواهـد ریخت‌زمین ساختی و مغناطیس هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با تلفیق داده‌های زمین‌شناسی، زمین­ریخت‌شناسی، مغناطیس هوایی و دورسنجی، گسترش و ماهیت پایانه‌های گسل طالقان در جنوب البرز مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. گسل طالقان توسط سه گسل پی‌سنگی عرضی قطع می‌شود که از نظر سن و ماهیت با یکدیگر متفاوت هستند. شواهد زمین‌شناسی در طول دره کرج نشان می‌دهد که گسلش پی‌سنگی با روند شمال – جنوب در امتداد این دره بر رسوب­گذاری در فرادیواره گسل طالقان طی ائوسن تاثیر گذاشته است. پایانه غربی گسل طالقان در زیر نهشته‌های کواترنری مخروط­افکنه که شواهدی از دگرریختی کواترنری نشان می‌دهند، مدفون است. چندین خطواره در این نهشته‌ها به نقشه درآمده‌اند که یک ساختار دم اسبی را برای پایانه غربی گسل طالقان پیشنهاد می‌کنند. محاسبه اندیس‌های زمین­ریخت‌شناسی در این منطقه (Af, Vf, Hi, Smf) فعالیت زمین­ساختی بالایی (Iat: class 3) را نشان می‌دهد. پایانه شرقی گسل طالقان با یک گسل تراگذر حاشیه کافت متصل می‌شود. قطعه غربی گسل طالقان از دره کرج به سمت غرب فعال بوده و پتانسیل خطر لرزه‌ای بالایی را برای شهرهای تهران، کرج، هشتگرد و طالقان ایجاد کرده است.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of transverse faults on the geometry, terminations and activity of the Taleqan Fault, based on morphotectonics and aeromagnetic data

نویسنده [English]

  • M. Ehteshami-Moinabadi
چکیده [English]

Combinations of geological, geomorphic, aeromagnetic and remote sensing data used to clarify the extent and nature of terminations of the Taleqan Fault in south Central Alborz. The Taleqan fault is cut by three transverse basement faults that are different in nature and age. Geological evidence along the Karaj Valley shows that N-S transverse faulting although influenced the Eocene sedimentation in the Taleqan Fault hanging wall. The western termination of the Taleqan Fault is hidden under alluvial fan deposits that showing evidence of Quaternary deformation. Several lineaments mapped in these Quaternary deposits that illustrate a horsetail fault system for the western termination of the Taleqan Fault. Geomorphic study in this area (Af, Hi, Vf, Smf) show high tectonic activity (Iat: class 2).  The eastern termination of the Taleqan Fault linked with a Mesozoic rift-margin transfer fault. The western portion of the fault i.e. from the Karaj Valley to west is tectonically active that poses major seismic hazard to the Tehran, Karaj, Taleqan and Hashtgerd. 
   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taleqan Fault
  • basement faulting
  • Central Alborz
  • Fault Termination
  • geomorphic indices