کلیدواژه‌ها = زمین شیمی
مطالعات زمین‌شیمیایی و ساختاری کانسار روی و سرب حسین‌آباد (استان مرکزی)

دوره 17، شماره 33، تیر 1402، صفحه 169-185

10.22084/nfag.2022.25838.1511

مریم خسروبیگی؛ زهرا اعلمی نیا؛ میثم تدین؛ محمد علی جزی