بررسی ارتباط میان سرعت موج P با وزن واحد حجم، تخلخل و مقاومت فشاری تک‏محوری سنگ‏ها با استفاده از روش آماری و شبکه عصبی، مطالعه موردی: ساختگاه سد رودبار لرستان


عنوان مقاله [English]

Investigation of relationships between P-wave velocity and density, porosity, uniaxial compressive strength of rocks, case study: Rudbar Lorestan Dam Site