اکتشاف ژئوشیمیایی و مطالعه کانی های سنگین منطقه هیر، شمال خاور قزوین


عنوان مقاله [English]

Geochemical exploration and heavy mineral study of Hir area, NE of Qazvin