بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک های اطراف کارخانه های سیمان و ذوب فلزات، جنوب شرق تهران، و ارتباط آن با ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک


عنوان مقاله [English]

Assessment of heavy metal pollution in the surrounding area of the cement and smelting factories, SE Tehran, and its relationship to physico-chemical soil parameters