تحلیل ساختاری منطقه گنج نامه- شهرستانه (جنوب باختر شهر همدان)


عنوان مقاله [English]

Structural analysis of Ganjnameh- Shahrestaneh area (SW Hamedan)