پتانسیل یابی کانسارهای مس پورفیری در شمال غربی کمربند ماگمایی سنوزوئیک کرمان با استفاده از سنجش از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اراک، اراک

چکیده

کمربند ماگمایی سنوزوییک کرمان خاستگاه کانسارهای مس پورفیری مهمی همچون کدر، ایجو، سرنو، چاه فیروزه و گودکولواری است. سه تصویر آستر به کمک تکنیک­های نسبت باندی، آنالیز مولفه­­های اصلی، روش کراستا و ترکیب رنگی کاذب برای نقشه­برداری زون­های دگرسانی فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک مورد استفاده قرار گرفت .این تحقیق تلاش کرده با مروری بر تحقیقات گذشته و به کارگیری باندهای موثر معرفی شده، بهترین تکنیک و باندهای موثر کاربردی را برای تفکیک زون­های دگرسانی مورد مطالعه قرار دهد .نتایج مطالعات نشان می­دهد کانی­های شاخص دگرسانی فیلیک در باند 7 دارای بیش­ترین بازتاب و در باند 6 دارای بیش­ترین جذب می­باشند و کانی­های زون آرژیلیک در باند 5 و باند  6 از خود اثرانگشت طیفی نشان می­دهند. بنابراین آنالیز مولفه­های اصلی به تنهایی نمی­تواند این مناطق را از هم تفکیک کند ولی آنالیز کراستا با استفاده از باندهای 5، 6، 7 بهترین نتیجه­ی قابل قبول را برای شناسایی دگرسانی­های فیلیک و آرژیلیک در منطقه­ی مورد مطالعه ارائه می­دهد. هم­چنین می­توان برای آشکارسازی دگرسانی پروپیلیتیک از ترکیب رنگی کاذبRGB=(PC2,PC3,-PC4)  به عنوان بهترین نتیجه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential mapping of porphyry copper deposits in the northwest of Kerman Cenozoic Magmatic Belt using remote sensing

نویسندگان [English]

  • N. Ostadmahdi aragh
  • S. Mojeddifar
چکیده [English]

There are several important deposits such as Kader, Iju, Godekolvari, Serenu and Chahfiroozeh are occurs in the Kerman Cenozoic Magmatic Belt. The hydrothermal alterations usually are detected using remote sensing techniques. This research used on three ASTER images and applied band ratio, principal component analysis, crosta and composite images techniques to discriminate phylic, argillic and propylitic alteration zones. The present study investigated recent researches and introduced the best spectral bands for determining the alteration zones. The results showed that the spectral signature of kaolinite and sericite is the same and it is not easy to differentiate between phylic and argillic zones. But the used methods has an ability to discriminate partially propylitic alteration zone. Finally, crosta technique using bands 5, 6 and 7 presented the best classification for phylic and argillic alteration zones and composite image with RGB = (PC2, PC3, -PC4) detected the propylitic alteration zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principal component analysis
  • false composite image
  • hydrothermal alteration
  • crosta technique
  • band ratio
آلیانی، ف.، دادفر، ث.، معانی­جو، م (1393) آشـکارسـازی زون­های دگرسانی کانسار آهن حاجی­آباد، با استفاده از داده­های (SWIR+VNIR) سنجنده آستر، مجله علوم زمین، شماره 94، ص 73 -80.
احمدی روحانی، ر.، کریم­پور، م.، رحیمی، ب.، ملک­زاده شفارودی، آ (1393) بارزسازی پهنه­های دگرسانی و ساختارهای خطی در محدوده خاور بجستان با استفاده از پردازش داده­های SPOT و ASTER و  Landsat ETM+و داده­های ژئوفیزیک، مجله علوم زمین، شماره 94، ص 253-262.
امینی، ج (1388) پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور، ترجمه، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
رنجبر، ح (1386) سنجش از دور در اکتشاف کانسارها، بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر.
سدیدی، ج.، کمانگر، م.، رضایی، خ.، بداغی، م (1394) ارزیابی روش­های کراستا، نقشه­بردار زاویه طیفی و فیلتر تطبیقی تعدیل شده جهت استخراج نقشه­ی زون­های دگرسانی ثانویه از داده­های سنجنده ASTER، فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، سال پانزدهم، شماره 52، ص 285-303.
عباس­زاده، س.، رنجبر، ح.، رحیمی­پور، غ.، علیخانی، ا (1389) کاربرد روش آنالیز مولفـه­هـای اصـلی و انتخابی روی داده­های سنجنده آستر جهت نقشه­برداری مناطق دگرسان شده، مطالعه موردی، منطقه حراران، استان کرمان، همایش ملی ژئوماتیک.
عباس­زاده، م.، مجدالدین، م (1394) شناسایی نواحی امید بخش کانی­زایی مس و آهن در بخش جنوب شرقی کاشان با استفاده از تصاویر ماهواره­ای ETM+، دومین همایش ملی زمین­شناسی و اکتشاف منابع.
معصومی، ف.، رنجبر، ح (1390) نقشه­برداری مناطق دگرسان شده با استفاده از تصاویر سنجنده­های آستر و ETM+در نیمه شمالی نقشه زمین­شناسی 1:100000 بافت، مجله علوم زمین، شماره 79، ص121-128.
نجفیان، ط.، رنجبر، ح.، فتحیان­پور، ن (1392) شناسایی دگرسانی­های گرمابی مرتبط با کانسار های مس پورفیری با استفاده از داده­های سنجنده ابر طیفی هایپریون، نشریه علمی- پژوهشی مهندسی معدن، دوره هشتم، شماره 18، ص 37-50.
Azizi, H., Tarverdi, M, A., Akbarpour, A (2010) Extraction of hydrothermal alterations from ASTER SWIR datafrom east Zanjan, northern Iran. Advances in Space Research, 46: 99-109.
Boloki, M., Poormirzaee, R (2009) Using ASTER Image Processing for Hydrothermal Alteration and Key Alteration Minerals Mapping in Siyahrud area, Iran. International Journal of Geology, 3: 38-43.
Dimitrijevic, M, D (1973) Geology of the Kerman region, Geological Survey of Iran publication, Tehran, Rep., 52, 334.
Di Tommaso, I, M., Rubinstein, N (2006) Hydrothermal alteration mapping using ASTER data in the Infiernillo porphyry deposit, Argentina, Journal of Ore Geology Reviews, 29: 1-16.
Fujisada, H (1995) Design and performance of ASTER instrument. Proceedings ofSPIE, International Society for Optical Engineering, 2583: 16-25.
Honarmand, M., Ranjbar, H., Shahabpour, J (2011) Application of Spectral Analysis in Mapping Hydrothermal Alteration of the Northwestern Part of the Kerman Cenozoic Magmatic Arc, Iran, Journal of Sciences, 22: 221-238.
Khaleghi, M., Ranjbar, H (2011) Alteration Mapping for Exploraton of Porphyry Copper Mineralization in the Sarduieh area, Kerman Province, Iran, Using ASTER SWIR Data, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(8): 61- 69.
Library of ENVI software 4.8, 2010 - Co, 80301, USA.
Rockwell, B, W (2010) Automated mapping of mineral groups and green vegetation from Landsat Thematic Mapper imagery with an example from the San Juan Mountains Colorado: U.S. Geological Survey Scientific, Investigations http://pubs.usgs.gov/sim/3252/.
Ruoskov, k., Popov, K., Stoykov, S., Yamaguchi, Y (2005) Some applications of the remote sensing in geology by using of aster image. in: Scientific Conference“SPACE, ECOLOGY, SAFETY”. PP167-173.