تخمین ویژگی‌های مکانیکی ماسه‌سنگ ها با استفاده از آزمایش سرعت موج و چکش‌اشمیت

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

2 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

مقاومت فشاری تک­محوری، مدول­الاستیسیته و مقاومت کششی برزیلی از جمله ویژگی­های مهم سنگ­ها هستند که به­طور گسترده­ای در مهندسی سنگ مورد استفاده قرار می­گیرند. تعیین این ویژگی­ها در آزمایشگاه یک فرآیند زمان­بر، مشکل و پرهزینه است. لذا در این مطالعه سعی شده است که روابط تجربی برای تخمین ویژگی­های مکانیکی ماسه­سنگ­ها با استفاده از سرعت سیر موج و چکش­اشمیت به عنوان دو آزمایش غیرمخرب و ساده توسعه داده شود. به همین منظور تعداد 30 بلوک سنگی از نقاط مختلف سازند قرمز بالایی در غرب قم جمع­آوری شده و پس از انجام عملیات مغزه­گیری مورد آزمایش قرار گرفته­اند. این آزمایش­ها شامل تعیین سرعت موج، عدد سختی اشمیت، مقاومت فشاری تک­محوری، مدول­الاستیسیته و مقاومت کششی برزیلی می­باشد. با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی، بهترین روابط تجربی بین ویژگی­های مکانیکی و سرعت موج یا عدد سختی چکش­اشمیت پیشنهاد شده است. به منظور اعتبارسنجی روابط تجربی، آزمون t و F انجام شده است که نتایج صحت و اعتبار این روابط را تأیید می­کند. هم­چنین، مقایسه بین نتایج نشان می­دهد که سرعت موج در مقایسه با عدد سختی چکش اشمیت قابلیت بیش­تری برای پیش­بینی ویژگی­های مکانیکی ماسه­سنگ­های مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of mechanical properties of sandstones using P-wave velocity and Schmidt hardness

نویسندگان [English]

  • Y. Abdi 1
  • G. R. Khanlari 2
2 Bu Ali Sina University, Faculty of Sciences, Geology Department
چکیده [English]

Uniaxial compressive strength (UCS), modulus of elasticity (E) and Brazilian tensile strength (BTS) are important properties of intact rock which are used widely in rock engineering. The determination of these parameters in laboratory is difficult, expensive and time consuming. Thus, it has been attempted that the empirical equations to estimate the mechanical properties of sandstones using P-wave velocity and Schmidt hardness as two non-destructive and easy tests were developed. For this purpose, 30 rock blocks of sandstone have been collected from several parts of Upper red formation in southwestern Qom and they were tested in the laboratory. The laboratory tests include the determination of P-wave velocity and Schmidt hardness, and mechanical properties include the uniaxial compressive strength, modulus of elasticity and Brazilian tensile strength. Empirical equations have been developed for estimating the mechanical properties from P-wave velocity and Schmidt hardness using regression analysis. To check the validity of the empirical equations, t and F test were performed, which confirmed the validity of the proposed empirical equations. Moreover, the results show that P-wave velocity appears to be more reliable than the Schmidt hardness for estimating the mechanical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mechanical properties
  • P-wave velocity
  • Schmidt hardness
  • Sandstone
  • Regression
بوستان، ح.، محمدی، ح.، شهریار، ک (1393) پیش­بینی مقاومت فشاری تک­محوره سنگ مگنتیت با استفاده از امواج اولتراسونیک و سختی اشمیت مطالعه موردی معدن شماره یک گل­گهر. فصلنامه پژوهشی پژوهشگر، شماره 13، 7-1.
حق­نژاد، ع.، آهنگری، ک.، نورزاد، ع (1389) بررسی ارتباط میان سرعت موج P با وزن واحد حجم، تخلخل و مقاومت فشاری تک­محوری با استفاده از روش آماری و شبکه عصبی، مطالعه موردی: ساختگاه سد رودبار لـرستان. یافته­های نوین زمین­شناسی کاربردی، شماره 8، سال چهارم، 53-44.
نجیبی، ع.، آصف، م.، اجل­لوئیان، ر.، صفیان، غ­، ع (1390) تخمین ویژگی­های مکانیکی سنگ­آهک با استـفاده از داده­های پتروفیزیکی. نشریه زمین­شناسی مهندسی، شماره 1، سال پنجم، 1176-1159.
Altindag, R (2012) Correlation between P-wave velocity and some mechanical properties for sedimentary rocks. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 112: 229–237.
Azimian, A., Ajalloeian, R (2015) Empirical correlation of physical and mechanical properties of marly rocks with P wave velocity. Arabian Journal of Geosciences, 8: 2069–2079.
Bell, FG (1978) The physical and mechanical properties of the fell sandstones, Northumberland, England. Engineering Geology, 12: 1–29.
Bell, FG (1994) A survey of the engineering properties of some anhydrite and gypsum from the north and midlands of England. Engineering Geology, 38: 1–23.
Bell, FG., Lindsay, P (1999) The petrographic and geotechnical properties of some sandstone from the newspaper member of the Natal Group near Durban, South Africa. Engineering Geology, 53: 57–81.
Cargill, JS., Shakoor A (1990) Evaluation of empirical methods for measuring the uniaxial compressive strength of rock. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 27: 495–503.
Cobanoglu, I., Celik, SB (2008) Estimation of uniaxial compressive strength from point load strength, Schmidt hardness and P-wave velocity. Bulletin of Engineering Geology and Environment, 67: 491–498.
Deere, DU., Miller, RP (1966) Engineering classification and index properties for intact rock. Air Force Weapons Lab. Technical Report, AFWL-TR 65–116, Kirtland Base, New Mexico.
Diamantis, K., Bellas, S., Migiros, G., Gartzos, E (2011) Correlating wave velocities with physical, mechanical properties and petrographic characteristics of peridotites from the Central Greece. Geotechnical and Geological Engineering, 29 (6): 1049–1062.
Dincer, I., Altay, A., Cobanoglu, I., Uras, Y (2004) Correlation between Schmidt hardness, uniaxial compressive strength and Young’s modulus for andesites, basalts and tuffs. Bulletin of Engineering Geology and Environment, 63: 141–148.
Folk, RL (1974) Petrology of sedimentary rocks. Hemphill, Austin, 600p.
Goktan, RM (1988) Theoretical and practical analysis of rock rippability. Ph.D. thesis, Istanbul Technical University.
Haramy, KY, DeMarco, MJ (1985) Use of Schmidt hammer for rock and coal testing. Proceedings of 26th US symposium on rock mechanics, 26–28 June, Rapid City, pp 549–555.
ISRM, (1981) Rock characterization, testing and monitoring, ISRM suggested methods. International Society for Rock Mechanics, 211pp.
Jamshidi, A., Nikudel, M., Khamehchiyan, M., Zarei Sahamieh, R., Abdi, Y (2016) A correlation between P-wave velocity and Schmidt hardness with mechanical properties of travertine building stones. Arabian Journal of Geosciences, 9: 568-580.
Kahraman, S (2001) Evaluation of simple methods for assessing the uniaxial compressive strength of rock. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 38: 981–994.
Kahraman, S., Gunaydin, O., Alber, M., Fener, M (2009) Evaluating the strength and deformability properties of Misis fault breccia using artificial neural networks. Expert Systems with Applications, 36: 6874–6878.
Kahraman, S., Yeken, T (2008) Determination of physical properties of carbonate rocks from P-wave velocity. Bulletin of Engineering Geology and Environment, 67: 277–281.
Katz, O., Reches, Z., Roegiers, JC (2000) Evaluation of mechanical rock properties using a Schmidt hammer. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 37: 723–728.
Khandelwal, M., Ranjith, PG (2010) Correlating index properties of rocks with P-wave measurements. Journal of Applied Geophysics, 71: 1–5.
Khandelwal, M., Singh, TN (2009) Correlating static properties of coal measures rocks with p-wave velocity. International Journal of Coal Geology, 79: 55–60.
Kilic, A., Teymen, A (2008) Determination of mechanical properties of rocks using simple methods. Bulletin of Engineering Geology and Environment, 67: 237–244.
Kurtulus, C., Bozkurt, A., Endes, H (2012) Physical and Mechanical Properties of Serpentinized Ultrabasic Rocks in NW Turkey. Pure Applied Geophysics, 169: 1205-1215.
Martínez-Martínez, J., Benavente, D., García-del-Cura, MA (2012) Comparison of the static and dynamic elastic modulus in carbonate rocks. Bulletin of Engineering Geology and Environment, 71: 263–268.
Sarkar, K., Vishal, V., Singh, TN (2012) An empirical correlation of index geomechanical parameters with the compressional wave velocity. Geotechnical and Geological Engineering, 30: 469-479.
Sharma, PK., Khandelwal, M., Singh, TN (2011) A correlation between Schmidt hammer rebound numbers with impact strength index, slake durability index and P-wave velocity. International Journal of Earth Science (Geol Rundsch), 100: 189–195.
Sharma, PK., Singh, TN (2008) A correlation between P-wave velocity, impact strength index, slake durability index and uniaxial compressive strength. Bulletin of Engineering Geology and Environment, 67: 17–22.
Singh, RN., Hassani, FP., Elkington, PAS (1983) The application of strength and deformation index testing to the stability assessment of coal measures excavations. Proceedings of 24th US symposium on rock mechanics, Texas A&M Univ, AEG, pp 599–609.
Turgrul, A., Zarif, IH (1999) Correlation of mineralogical and textural characteristics with engineering properties of selected granitic rocks from Turkey. Engineering Geology, 51: 303–317.
Vasconcelos, G., Lourenço, PB., Alves, CSA., Pamplona, J (2007) Predication of the mechanical properties of granites by ultrasonic pulse velocity and Schmidt hummer hardness. Tenth North American Masonry Conference, Missouri, SA.
Yagiz, S (2011b) P-wave velocity test for assessment of geotechnical properties of some rock materials. Bulletin Material Science 34(4): 947–953.
Yasar, E., Erdogan, Y (2004) Correlating sound velocity with the density, compressive strength and Young’s modulus of carbonate rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 41: 871–875.
Yılmaz, I., Sendir, H (2002) Correlation of Schmidt hammer rebound number with unconfined compressive strength and Young’s modulus in gypsum from Sivas (Turkey). Engineering Geology, 66: 211–219.