بررسی تأثیر فاکتورهای هندسی بر تکنیک های مدل سازی ذخایر معدنی (مورد کاوی: کانسار مس رگه ای تکنار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی معدن دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین

چکیده

هدف از ارزیابی ذخایر معدنی، پیش‌بینی مشخصات فیزیکی کانسار از طریق گردآوری و تحلیل نمونه و مدل­سازی ابعاد شکل و توزیع عیار آن است. عواملی متعددی در فرآیند مدل­سازی کانسارها مؤثر می­باشند. در این تحقیق تلاش گردید تا در قالب مطالعه کانسار رگه­ای مس سولفیدی تکنار، تأثیرات محدودیت­های مرتبط با فاکتورهای هندسی کانسار، بر فرآیند مدل­سازی نرم­افزاری ذخیره بررسی گردد و تکنیک­های متناسب­سازی فرآیند مدل­سازی جهت برخورد با این فاکتورها و افزایش دقت مدل­سازی پیشنهاد گردد. مجموع اطلاعات اکتشافی به کار گرفته ‌شده برای این محدوده برابر 1457 متر حفاری مغزه­گیری و 4839 متر گمانه پودری است. به‌منظور تکمیل اطلاعات اکتشافی، از اطلاعات به‌دست‌آمده از 2685 متر چال پودری استخراجی نیز در عملیات مدل­سازی استفاده گردید. جهت حصول نتیجه نزدیک به واقعیت، مدل­سازی به‌وسیله تهیه رویه توپوگرافی، مدل­سازی گسل­های مؤثر در کانسار، مدل سه­بعدی گمانه­ها و مدل سه­بعدی زون کانی­زایی انجام شد. پس از مراحل ذکر شده بالا با در نظر گرفتن عیار 28/0 درصد به‌عنوان عیار اقتصادی کانسار مس، مدل­سازی به روش کریجینگ و عکس مجذور فاصله انجام گردید. برآورد تناژ در روش کریجینگ برابر 118250تن و در روش عکس مجذور فاصله برابر 125150تن  صورت گرفت.          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of geometric factors on modelling technics of mineral reserves (Case study: Taknar Copper vein deposit)

نویسندگان [English]

  • Hosein Hamdad Faramarzi
  • reza shakoor shahabi
Imam Khomeini international university, engineering faculty
چکیده [English]

The main objective of reserve estimation is prediction of physical properties of mineral deposit based on sample analysis and modelling of dimension, shapes and grade distribution. Numerous factors such as shape, depth, dimensions and grade distribution effect on deposit modelling process. In this research, with evaluation on copper vein deposit, the effects of geometric factors constrains on modelling process evaluated. Also the suitable modelling technics for increasing the accuracy of modeling suggested. Whole of exploration information analyzed based on gathered data from 1457 m conventional core drilling boreholes, 4839 m reverse circulation (RC) boreholes and 2685 m production boreholes. For increasing the accuracy, the modelling performed with creation of topographic DTM, fault models, 3D model of boreholes, and mineralization. Based on assuming the 0.28 percent grade as cutoff grade, the reserve estimation with kriging and Inverse distance performed. The estimated reserve tonnage in kriging and Inverse distance are equal to 118250 and 125150 tone.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reserve estimation
  • Modelling
  • Deposit geometry
  • Ordinary kriging
  • Vein deposits
آصفی، م، نائینی، م و ملائی کوشکی، ف (1393) رویکرد نرم‌افزاری در مدل­سازی منابع معدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر، (چاپ اول)،310ص.
اسمیرنوف، و، ای، ترجمه علی­پور، ک (1367) زمین­شناسی ذخایر معدنی، مرکز نشر دانشگاهی 779ص.
حسنی پاک، ع. ا (1377) زمین‌آمار، انتشارات دانشگاه تهران، (چاپ اول) 314 ص.
حسنی­پاک، ع. ا (1391) تحلیل داده‌های اکتشافی، انتشارات دانشگاه تهران (چاپ اول).1010ص.
حمداد فرامرزی، ح  (1396) برنامه­ریزی تولید معادن بر مبنای کاهش ریسک عدم قطعیت عیاری ‏‏(مطالعه موردی: معدن رگه­ای مس تکنار)‏، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام خمینی.
شرکت معدن­زمین، تجزیه و تحلیل داده­ها و گزارش­های اکتشافی معدن بوکسیت تاش شرکت آلومینای ایران (1395)
صیادی، ا، حیدری، م، شبستری ا (1386) آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر در تخمین ذخیره معدن سونگون، نشریه دانشکده فنی، دوره 43، شماره 3.
عطایی­پور، م (1391) مبانی مدل­سازی دوبعدی ذخایر معدنی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، (چاپ دوم) 308 ص.
عطایی­پور، م، حسینی، م. ع (1390) عملیات و تحلیل‌های اقتصادی در معادن روباز، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر، 338 ص.
مهندسین مشاور زرناب (1390) گزارش اکتشاف تفصیلی محدوده تکنار مشتمل بر نقشه زمین­شناسی- آلتراسیون 1:1000 و مطالعات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری.
Ericson,A.J and Padgett J.T (2011) Geological data Collection. SME mining Engineering Handbook, 3rd edition, new York, pp145-171
Evans, A. M (2000) Ore Geology and Industrial Minerals: An Introduction, 3rd Edition. Wiley-Blackwell.389 P
Hustrulid, William&Kuchta Mark (2013) Opean Pit Mine Planning and Design volume1,3rd edition.CRC Press Balkena,1004P
Xu, C. and Dowd, P. A (2003) Optimal construction and visualization of geological structures” Computers& Geosciences, Vol. 29, PP. 761–773