ارزیابی توسعه کارست بر اساس ویژگی های لیتولوژیکی، مورفولوژیکی و ساختاری در منطقه بید سرخ، شرق صحنه، شرق استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی پدید‌ه‌های ژئومورفولوژیکی کارست، شناخت خصوصیات سنگ شناسی و ویژگی‌های تکتونیکی به منظور ارزیابی توسعه کارست در منطقه بیدسرخ، شرق صحنه، می‌باشد. واحد‌های کربناته در ناحیه مورد مطالعه،گسترش زیادی دارند و متعلق به سازند فهلیان، با سن کرتاسه بالایی می‌باشند .ساختارهای تکتونیکی (درزه ها، شکستگی ها و گسل ها) فراوان و پدیده‌های ژئومورفولوژیکی کارست نظیر میکروکارن، حفرات و شیارهای انحلالی، غار و چشمه‌های کارستی، در منطقه مشاهده شده است. با توجه به مطالعه مقاطع نازک سنگ، از 4 ایستگاه مورد مطالعه، سنگ‌ها از نوع آهک‌های میکریتی متبلور، آهک‌های متبلور شده با سیمان کربناته و وکستون می‌باشند. به منظور ارزیابی خصوصیات فیزیکی جمعا 12 نمونه تهیه شده که متوسط وزن واحد حجم نمونه سنگهای کربناته 54/2 گرم بر سانتیمتر مکعب و تخلخل آنها 57/2% اندازه‌گیری شده است. با توجه به نتایج آزمایشاتXRD انجام شده بر روی مواد پرکننده درزه ها، مواد مذکور متشکل از کانی های رسی و بطور عمده کائولینیت، ایلیت و موریلونیت می‌باشند. بر اساس تحقیق انجام شده ترکیب مناسب سنگ شناسی، ناپیوستگی‌های متعدد و متنوع، شرایط آب و هوایی، نوع اقلیم ناحیه و فراوانی پدیده‌های ژئومورفولوژیکی بر توسعه کارست در منطقه دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Karst development base on lithological, morphological and structural characteristics in the Bid Sorkh region, East of Sahneh, East of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • p behzadtabar
  • mohammad hosein ghobadi
student/ bu-ali sina university
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate karst development in the Bid Sorkh region, East of Sahneh by identifying karst geomorphological phenomenon and geological and tectonic characteristics. Carbonate units in the study area, are widespread and belong to the Fahliyan Formation which has upper Cretaceous age. Many tectonic structures (joints, fractures and faults) and geomorphological phenomena of karst such as microkarren, dissolution cavities and fissures, caves and karst springs in the area have been observed in this area. According to the study of rock thin sections, from 4 stations, rocks were of crystalline Micritic limestone, wackestone and crystalline limestone with carbonate cement types. A total of 12 samples were prepared to evaluate physical properties. The average weight per unit volume of carbonate rock samples were 2.54 g/cm3 and a porosity of 2.57% was measured. According to XRD analysis performed on the joint filling material, these are composed of clay minerals which are mainly consisted of kaolinite, illite and montmorillonite. Based on this study, the appropriate combination of lithology, various discontinuities, weather condition, the climate of the area and abundance of geomorphological phenomena are evidence of karst development in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karst
  • geomorphological phenomenon
  • Bid Sorkh
  • Kermanshah
منابع
[1] جعفربیگلو، م.، مقیمی، ا.، صفری، ف (1390) استفاده از DEM در تحلیل مورفوتکتونیک فروچاله­های کارستی توده پرآو- بیستون. مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، شماره 4، 18-1.
[2] سایت سازمان هواشناسی کل استان کرمانشاه (1393) http://www.kermanshahmet.ir.
[3] قبادی، م، ح (1388) زمین­شناسی مهندسی کارست، انتشارات دانشگاه بوعلی­سینا، چاپ دوم، 318ص.
[4] قبادی، م. ح.، عبدی لر، ی.، محبی، ی (1390) اهمیت شناخت خصوصیات ژئومورفولوژیکی، سنگ­شناسی و فیزیکی سنگ­های کربناته، جهت ارزیابی توسعه کارست در منطقه نهاوند، فصلنامه زمین­شناسی کاربردی، شماره4، 310-299.
[5] ملکی، ا.، اویسی، م (1391) شناسایی ساختار گسلی و تحول چشمه­های کارستی با استفاده از رادار نفوذی (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه)، مجله جغرافیا و پایداری محیط، شماره 3، 10-1.
[6] نقشه­ی توپوگرافی 250000/1 کرمانشاه.
[7] نقشه­ی زمین­شناسی 100000/1 کرمانشاه.
[8] Ford, D. C. and Williams, P (2007) Karst Hydrogeology and Geomorphology, John Wiley & Sons, 576 p.
[9] Ghobadi, M. H. , Torabi-Kaveh, M., Miri, M., Mahdiabadi, N )2014( An introduction to the karst geomorphology of the Bisetun–Taqe Bostan historical region (northeast Kermanshah, Iran) with special emphasis on karst development as a serious threat for the UNESCO World Heritage Site. Bul Eng Geol Environ Journal , Springer-Verlag Berlin Heidelberg, DOI 10.1007/s10064-014-0662-0.
[10] Lenart, J., and  Pánek, T (2013) Comments on “structural–tectonic controls and geomorphology of the karst corridors in alpine limestone ridges: Southern Carpathians, Romania”. Geomorphology Journal,197: 123–136.
[11] Moral, F (2010) Hydrogeology and Geomorphology of the Calar del Espino (Betic Cordillera, Southern Spain), a Highly Interesting Scientific and Experimental Karstic System, B. Andreo et al. (Eds.), Advances in Research in Karst Media, DOI 10.1007/978-3-642-12486-0, Springer.
[12] Tîrlă, L., Vijulie, I (2013) Structural–tectonic controls and geomorphology of the karst corridors in alpine limestone ridges: Southern Carpathians, Romania. Geomorphology Journal ,197: 123–136.
[13] Viles , H., A (2003) Conceptual modeling of the impacts of climate change on karst geomorphology in the UK and Ireland. Nature Conservation Journal, 11: 59–66.
[14] Waele ,J. D., Plan, L., Audra, Ph (2009) Recent developments in surface and subsurface karst geomorphology: An introduction. Geomorphology Journal, 106: 1–8.
[15] Zajc, M., Celarc, B., Gosar, A (2014) Structural–geological and karst feature investigations of the limestone–flysch thrust-fault contact using low-frequency ground penetrating radar (Adria–Dinarides thrust zone, SW Slovenia). Environment Earth Sciences Journal , DOI 10.1007/s12665-014-3987-x.