یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی (NFAG) - اعضای مشورتی هیات تحریریه