دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-170 
7. بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف لندفیل بهشهر

صفحه 77-88

فاطمه حسین زاده؛ علی اکبر مومنی؛ رحیم باقری