دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-152 
3. بررسی سنگ های ماگمایی و اثرات زیست محیطی زون های دگرسانی منطقه یوزباشی چای (غرب قزوین)

صفحه 34-50

رامین ساریخانی؛ آرتیمس قاسمی دهنوی؛ رضا زارعی سهامیه؛ علی مرادپور