نویسنده = مبشرگرمی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. پتروگرافی و شیمی کانی منشورهای بازالتی جنوب شهرستان گرمی (جنوب حوزه تالش)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-90

محمد مبشرگرمی؛ رضا زارعی سهامیه