نویسنده = تقی پور، نادر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تشکیل گرافیت در کانسار سولکان، استان زنجان با استفاده ازFT-IR و XRD

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-74

10.22084/nfag.2017.13648.1258

محیا منوچهری نیا؛ نادر تقی پور؛ حافظ مرنگی