نویسنده = شهبازی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های باقیمانده میگماتیتی در منطقه سیمین (جنوب همدان)

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 28-37

سید داود محمدی؛ لقمان کتابی؛ حسین شهبازی